روند کاری ریاست عمومی حقوق

وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان وظیفه دارد تا تحصیل حقوق اشخاص حقیقی وحکمی را بمنظور تأمین عدالت و تطبیق شریعت، قوانین و مقررات رسیده گی نماید که این وظایف را از طریق ریاست عمومی حقوق صورت می گیرد.

ساختار ادارات حقوق:

ادارات حقوق که در رأس آن ریاست عمومی حقوق قرار دارد، دارای واحدهای دومی در (34) ولایت کشور واحد های سومی در تمام ولسوالی های ولایات و (17) نواحی شهر کابل ( در چوکات ریاست حقوق ولایت کابل ) به این ترتیب ادارات حقوق شامل ریاست عمومی حقوق، واحد های ولایتی، نواحی شهری شهر کابل و ولسوالی ها می باشد. اجراآت وفعالیت های ادارات حقوق در روشنائی احکام شرع شریف و مواد، طرزتحصیل حقوق وسایر قوانین کشور، لایحه وظایف و پلان کاری انجام داده و به قضایای واصله حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی و حکمی رسیده گی می نمایند.

این ریاست که اهداف عمده آن را انسجام و رهبری شعبات ذیربط و تحصیل حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی وحکمی تشکیل مدهد، در مرکز دارای تشکیل اداری و مسلکی ونظارت از اجراآت واحد ها و ارزیابی می باشد.

 1. بخش اداری :
 • طی مراحل مکاتب و احکام وارده به مقام ریاست واخذ هدایت آن جهت اجراآت بعدی.
 • تقدیم مکاتب، پیشنهادات، فرامین، مصوبات و سایر دوسیه ها، حقوقی به رئیس عمومی حقوق اخذ هدایت.
 • تعقیب وپیگیری از چگونگی اجراآت در مورد اسناد ارسال شده به مراجع مختلف جهت اجراآت به موقع امور.
 • توحید راپور های اجراآت ربعوار حقوق ولایات و ارایه آن به مقام وزارت عدلیه.
 • وارده حقوقی وترتیب سوابق و مکاتیب به کارتن دوسیه ها، وارد وصادر مکاتیب ورسیدات آنها، اشتراک درجلسات به حیث منشی.

2- دربخش آمریت بورد کارشناسان حقوق مدنی:

 • نظارت از دعاوی طرفین در کمیته ها، ارایه مشوره های قانونی به کمیته ها جهت بهبود اجراآت.
 • ارجاع دوسیه و عرایض بعد از احکام ریاست عمومی حقوق به کمیته ها مربوطه.
 • اخذ گزارش کاری از کمیته ها و ارایه آن به ریاست عمومی حقوق، مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام ها آمریت مربوطه .

الف- کمیته املاکی:

 • بررسی ورسیده گی به عرایض وشکایات واصله در قبال قضایای واحدهای ولایتی وولسوالی ها واشتراک در ترکیب هیآت تطبیق ونظارت از آن.
 • ابراز نظر و ارایه گزارش پیرامون قضایای حقوقی در موضوعات املاکی.
 • ارزیابی و بررسی موضوعات املاکی که از ولایات جهت بررسی و ابراز نظر به مرکز ارسال می شود.
 • اشتراک و سهم گیری اعضای کمیته در تطبیق تنفیذ اسناد مثبته حقوقی وفیصله های  قطعی و نهائی محاکم در مسایل املاکی.

ب- کمیته دیون وتجارتی:

 • رسیده گی به شکایات، استهداآت و عرایض حقوقی دیون وتجارتی.
 • تحصیل حقوق ثابت داین مطابق به احکام قانون وتطبیق احکام قطعی ونهائی محاکم در موضوعات دیون وتجارتی.
 • دعوت طرفین قضیه به مصالحه و اشتراک درجلسات اصلاحی آن ها.

ج- کمیته فامیلی:

 • وارسی و بررسی عرایض و دوسیه های حقوقی وارده به ارتباط موضوعات فامیلی وارایه جواب به استهداآت ادارات حقوقی ولایات در همچو موضوعات.
 • رسیده گی به مسایل حضانت وسرپرستی اطفال.
 • تلاش جهت حل وفصل منازعات فامیلی ودعوت طرفین قضیه به مصالحه .

3-مدیریت عمومی تبلیغات و نشرات:

 • نظارت از اجراآت اعضای مسلکی مدیریت جهت بهبود برنامه ها وجمع آوری مقالات حقوقی از همکاران قلمی وهیآت تحریر جهت اصلاح و ایدیت مقالات حقوقی، دیزاین ماهنمامه آگاهی حقوقی و ارسال آن به ریاست نشرات جهت چاپ.
 • توزیع ماهنامه آگاهی حقوقی به ریاست های مرکزی وولایتی وزارت عدلیه غرض بلند بردن دانش حقوقی شان.

4-مدیریت سیستم ثبت قضایا:

 • ثبت دوسیه ها واصله از ولایات و محاکم در سیستم ثبت قضایا.
 • ارایه گزارش از جریان دوسیه ها به مقام ذیصلاح .