اعلان دعوت به داوطلبی پروژه کار باقی مانده تعمیر ریاست عدلیه ولایت فاریاب

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه کار باقی مانده تعمیر ریاست عدلیه ولایت فاریاب اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در بدل 500 افغانی از تاریخ 12/01/1400 از آمریت تدارکات بدست آورند، آفرگشایی به ساعت 10:30 بجه قبل از ظهر به روز یکشنبه 5 ثور 1400 در منزل دوم، آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 200,000 (دو صد هزارافغانی) به شکل ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد،  آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.