عضو  مسلکی  دیپارتمنت تسوید و تدقیق قوانین اقتصادی و مالی

waheed
Wed, Jun 17 2020 11:20 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        عضو  مسلکی  دیپارتمنت تسوید و تدقیق قوانین اقتصادی و مالی

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       عمومی انستیتوت امور   قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           2

گزارشده به:           رئیس  دیپارتمنت  قوانین اقتصادی و مالی

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشراعلان : 25/3/1399

تاریخ ختم اعلان : 5/4/1399

هدف وظیفه: اشتراک در جلسات   اسناد تقنيني  و ارايه مشوره‌ هاي قانوني به وزارت‌ها و ادارات دولتی درعرصۀ قوانین.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری فردی در مطابقت به پلان کاری ریاست دیپارتمنت قوانین  (                 )
 2. تسوید و تدقیق اسناد تقنینی طبق پلان مرتبه
 3. ارایه  مشوره‌های قانونی به وزارت‌ها و ادارات دولتی درعرصۀ قوانین (                    )
 4. اشتراک در جلسات  تقنینی انستیتوت امور قانونگذاری مربوط دیپارتمنت ,وزارت‌ها و سایرادارات دولتی(طبق هدایت آمرین ذیصلاح) در عرصه قوانین(            )                       
 5. سهم گیری در تطبیق برنامه‌های کاری دیپارتمنت و رهنمائی اعضای مسلکی جدید التقرر؛
 6. ارایه گزارش از اجراات به ریاست دیپارتمنت قوانین (                     )
 7. اجرای وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قواانین ،مقررات و اهداف وزارت/اداره

شرایط استخدام ( سطح تحصیل و تجربه کاری ) :

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7  و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده 24 اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است :

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: شرعیات یا حقوق یا معادل ان در داخل یا خارج از کشور
 2. داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه
 3. مطابق اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حداقل اوسط نمرات ترانسکرپ کمتر از 75% نباشد.
 4. قابلیت تطبیق خط ومشی پالیسی های اداره مربوطهږ
 5. داشتن اهلیت و شایستگی
 6. داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 7. مهارت های مسلکی و مدیریتی.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت وزارت عدلیه (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :