کارکن خدماتی

waheed
Tue, May 18 2021 11:49 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:       کارکن خدماتی  

بست:                 8

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:       کابل(مرکز)

تعداد پست:           1

گزارشدهی به:       رئیس /آمر مربوطه

گزارش گیر از:      ندارد

کد:         

تاریخ نشر اعلان:   27/02/1400

تاریخ ختم اعلان:   6/03/1400

هدف وظیفه: انجام امور پاکی و صفائی دفاتر مربوطه وانتقال اسناد و مکاتیب در داخل اداره مربوطه

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. انجام امور پاکی وصفایی شعبات، دفاتر ولوازم دفتر از قبیل میز،چوکی،مبل وفرنیچر غرض ایجاد میط کاری پاک وسالم به کارمندان اداره مربوطه
 2.   اجرای اوامر مسول وکارکنان دفاتر مربوطه به منظور انتقال مکاتیب رسمی به شعبات ومراجع ذیربط.
 3. همکاری در مراقبت از تمام وسایل و تجهیزات اداری دفاتر مربوطه .
 4. جلوگیری از بی نظمی وعبور و مرور اشخاص غیر مسول به دفاتر .
 5. اجرای کارهای متفرقه که از طرف آمر و مامورین بخش مربوطه که در بعضی اوقات هدایت داده میشود.
 6. پذیرایی از مهمانان و تهیه وتنظیم چای به مهمانان ریاست مربوطه وشعبات مربوطه
 7. اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. د اشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست ( سواد ابتدائی )؛
 2. تجربه کاری برای احراز این بست( ضرورت نیست)؛
 3.  داشتن توانائی فزیکی به منظور اجرای امور محوله .
 4. تسلط به یکی از زبان  رسمی کشور(دری و پشتو)

علاقه مندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ  27/2/1400 الی 6/03/1400 برای (10) روز کاری از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.