مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)

waheed
Sat, Apr 03 2021 11:58 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)  

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر حقوق اطرافی ولایت کابل  

گزارش گیر از:       کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

هدف وظیفه:          تحصیل حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی و حکمی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

2- کنترول و بررسی عرایض واصله و ارجاع آن به عضو مسلکی مربوطه؛

3- تحصیل حقوق ثابت دائینین مطابق به احکام قانون و تطبیق فیصله های نهایی و قطعی محاکم؛

4- ارایه پاسخ های حقوقی پرسش های  مدیریت های حقوق ولسوالی ها به منظور پشبرد درست اجراات مربوط؛

5- رسیدگی به شکایات حقوقی بخش های دیون تجارتی، املاکی و فامیلی بمنظور حل و فصل  اصلاحی قضایا

6- نظارت و کنترول از اجراات عضو مسلکی مربوطه؛

7- ارایه مشوره و هدایات رهنمودی به عضو مسلکی مدیریت مربوطه؛

8- اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های مدیریت مربوط؛

9- مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛

10- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

11- اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1- داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق,علوم سیاسی و  شرعیات(فقه و قانون) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

2- تجربه کاری مرتبط  به وظیفه حداقل یک سال برای لسیانس؛

3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.