اعلان تدارکاتی؛ پروژه تدارک یک حلقه ذخیره آب و حفر یک حلقه چاه آب برای تعمیر اداری وزارت عدلیه

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارکاتی  پروژه تدارک یک حلقه ذخیره آب و حفر یک حلقه چاه آب برای تعمیر اداری وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در بدل 500 افغانی از تاریخ 28/12/1399 از آمریت تدارکات بدست آورند و قرار است آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز شنبه به تاریخ 21 حمل 1400 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت گیرد، تضمین آفر 130000 ( یکصدو سی هزار افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.