اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

waheed

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ( وزارت عدلیه) در نظر دارد، قرارداد{ MOJ/NCB/NCS-001 تدارک چاپ جریده رسمی، ماهنامه، مجله عدالت و اخبار آگاهی حقوقی } را با { مطبعه صناعتی چهار دهی ، دارنده جواز نمبر D-1000 ، آدرس پارک های صنعتی، جمعه محمد محمدی، بگرامی کابل) با قیمت مجموعی مبلغ {3,336,300  سه میلیون و سه صدو سی و شش هزارو  سه صد افغانی } اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به{ وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع { دارالامان، کمپلکس جدید وزارت عدلیه} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.