مساعدین حقوقی (کابل "3"بست پروان، پنجشیر، هرات، ننگرهار، کندهار، بدخشان و تخار یک یک بست)

waheed
Sun, Nov 01 2020 3:07 PM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مساعدین حقوقی (کابل (3)بست پروان، پنجشیر، هرات، ننگرهار، کندهار، بدخشان و تخار یک یک بست)

بست:                    قراردادی

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           10

گزارشده به:           آمرمساعدت های حقوقی

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان :  11/8/1399

تاریخ ختم اعلان: 18/8/1399

هدف وظیفه: دفاع از حقوق مؤکل در قضایای جزایی در هر سه مر حله ( ابتدائی, استیناف و ستره محکمه) از تعقیب عدلی؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

۱- دفاع از حقوق مظنونین متهمین  بی بضاعت در قضایای جزائی در هر سه مرحله جهت حصول اطمینان ازتامین عدالت؛

۲- جمع آوری و تنظیم سوابق, گزارشات و اسناد موکل به منظور تجزیه و تحلیل معلومات کابی در مورد قضیه مورد نظر؛

۳- نگهداری واستفاده دوباره از مدارک, رسیدگی به اوراق احضاریه و همچنان بازدید و بررسی دوباره محل وقوع جرم؛

۴- تشخیص و جمع آوری سوابق از حارنوالی, محاکم و دیگر نهاده های دولتی و منابع طرف سوم قضیه جهت دفاع از حقوق مظنون و متهم؛

۵- ارایه مشوره های قانونی به مظنونین و متهمین بی بضاعت؛

۶- اشتراک در تمام مراحل کشف, تحقیق و محاکمه و ارایه پاسخ به نیابت از موکل؛

۷- کسب اطلاع از جریان کشف, تحقیق و محاکمه موکل و نتایج آن؛

وظایف مدیریتی:

۱- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

۲- تهیه گزارش کتبی همه جانبه و توضیحی به آمریت مساعدت های حقوقی؛

۳- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوط جهت تحقق اهداف؛

۴- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقرارات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

۵- ملاقات، مفاهمه، مراسلات و مخابرات محرمانه با مؤکل تحت نظارت و توقیف یا حبس در محیط مصئون؛

۶- ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):شخص قرار دادی:

۱- رشته های تحصیلی: حداقل درجه لیسانس در یکی از رشته های: حقوق ، شرعیات و یا سایر  رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.

۲- تجربه کاری: یکسال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل وخارج کشور؛

۳- داشتن  جواز وکالت دفاع مطابق مقرره مساعدت های حقوقی.

۴- برای طبقه اناث اولویت داده میشود؛

 

۱- متقاضیان واجد شرایط میتواند فورم درخواستی را از وبسایت وزارت عدلیه و یا ریاست منابع بشری و در ولایات از ریاست عدلیه ولایات مربوطه از آمریت مساعدتهای حقوقی فورم درخواستی را بدست بیاورند.

۲- اسناد تحصیلی خویش را همرا با  اسناد تجربه کاری ضمیمه  فورم کرده در مرکز به ریاست منابع بشری کمیته امتحانات و در صورت دسترسی به انترنت به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نماید وهمچنان متقاضیان واجد شرایط  در ولایات مربوطه ذکر شده  میتواند کاپی اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را ضمیمه درخواستی(فورم) خویش نموده به ریاست عدلیه مربوطه به آمریت مساعدتهای حقوقی تسلیم نمائید .

 

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.