اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد: 22 قلم پرزه جات محروقات و روغنیات

waheed

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، (ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل / وزارت عدلیه) در نظر دارد قرارداد ( تدارک 22 قلم پرزه جات محروقات وروغنیات) را به شرکت ( ساختمانی ولوژستیکی طارق یونایتد، دارنده جواز D-39342 و آدرس پروژه چمن بگرامی، ناحیه 22، کابل ) را به قیمت مجموعی مبلغ (2،215،600 دوملیون و دوصد و پانزده هزار وششصد افغانی ) اعطا نمایند.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام به دلایل آن به ( وزارت عدلیه، آمریت تدارکات) واقع ( دارالامان، سرک شهرک امید سبز ) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.