اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

waheed
.

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی طبع جریده رسمی، مجله عدالت و اخبار آگاهی حقوقی این وزارت اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را بطور رایگان از تاریخ نشر الی ۲۱ روز تقویمی بدست آورند، آفرگشایی ساعت ۱۰:۳۰ به روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۵در منزل دوم، آمریت تدارکات وزارت صورت می‌گیرد، تضمین آفر به مبلغ (۱۵۰۰۰۰) افغانی ( یکصدو پنجاه هزار) افغانی تضمین بانکی یا نقد از نزد داوطلبان اخذ می‌گردد. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.