مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

waheed
Mon, Jul 05 2021 1:50 PM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

بست:                     4

وزارت یا اداره:       وزارت عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر

موقعیت پست:      کابل مرکز

تعداد پست:           1

گزارشده به:           رئیس دفتر

گزارش گیر از:       ندارد

هدف وظیفه:هماهنگی و حصول اطمینان از عرضه خدمات بهتر اداره مربوط جهت بهبود وضتعیت کوچی ها و تطبیق برنامه های مطروحه؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1. تطبیق برنامه ها و پروگرام های مطروحه در رابطه به خدمات امور کوچی ها؛
 2. باز دید و ارزیابی وضعیت کوچی ها و جمع آوری معلومات مرتبط به اداره مربوطه جهت پلان های و تدابیر بعدی برای عرضه خدمات بهتر کوچی ها؛
 3. پیگیری و تعقیب عرایض پیشنهاد و سایر اسناد مربوط به کوچی ها که به اداره مربوطه مواصلت می ورزد جهت بهبود و حل مشکلات کوچی ها؛
 4. تهیه پیشنهاد مشخص به اداره مربوط جهت ارایه خدمات بهتر و انکشاف پایدار کوچی ها؛
 5. حصو اطمینان از تطبیق برنامه های مربوط به امور کوچی ها در اداره مربوطه؛
 6. دریافت موانع و معضلات در حصه عدم تطبیق برنامه های خدماتی مربوطه به امور کوچی ها و شریک ساختن آن با بخش مربوطه جهت دریافت راه حل؛
 7. پیشنهاد طرح های ایحاد شده ریاست عمومی انسجام امور کوچی به مقامات اداره مربوطه جهت شامل ساختن کوچی ها در برنامه خدماتی آن اداره؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار  و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده؛
 2. ارایه گزارش ماهوار ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین مقرارت و اهداف اداره به وی سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی برنامه های  طرح شده ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها با اداره مربوطه جهت تطبیق بمنظور بهبود وضعیت کوچی ها؛
 2. ایجاد رابطه و هماهنگی با بخش های مختلف مربوطه و سایر بخش های ذیربط جهت حصول اهداف متوقعه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1- داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته ها از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 تجربه کاری :

حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط (مشابه در امور هماهنگی و اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست.

مهارت ها:

3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛ مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت:

افراد داری معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

موارد تشویقی:

5 نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم 3 نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد داریا معلولیت.

5 نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از ویب سایت (https://moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.