دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

د عدلیې وزارت مهمې دندې او مسوولیتونه

دعدلیې وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له مرکزي ادارو ځخه دی، چې مهمې دندې یې عبارت دي له :

دافغانستان داسلامي جمهوري ریاست دفرمانونو اوقوانینو دمسوداتو ترتیبول.

دافغانستان داسلامي جمهوري دولت له قوانینو سره دبهرنیوسوداګریزو توافقنامو، کنوانسیونو، دبین المللي حقوقي قراردادونو دسمون په اړه یې نظر ورکول.

دهغو قوانینو اومقرراتو مسودې چې دوزارتونو او ادارو له لوري طرح کېږي دهغو غوښتنه اودنظریاتو یې ارزونه اود اړوندو ادارودکارپوهانو په مرسته دهغو مقررواوقوانینو تکمیلول.

وزارتونو او دولتي اداروته قانوني اوحقوقي مشورې ورکول.

ددولت دمادي ګټو اوملکیتونو څخه دفاع اود اړتیا په صورت کې ددولت پر پور وړیو قانوني دعوه دایرول.

دکورنیو اورعیت دشکایت پراساس دهغوی له مدني دملکیت اوکار له حقونو دفاع اودمحاکمودصادر شویو پرېکړو دعملي کولو په خاطر دمدني شخړو په اړه دلارو چارو غوره کول.

نور

خبرونه

نور