آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی

waheed
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۹

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:            آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی   

بست:                          3

وزارت یا اداره:           عدلیه

بخش مربوطه:           منابع بشری         

موقعیت پست:          کابل

تعداد پست:               1

گزارشده به:               رئیس منابع بشری

گزارش گیر از:           کارکنان تحت اثر

تاریخ نشر:                 27/2/1399

تاریخ ختم:                2/3/1399

هدف وظیفه: مدیریت نظارت و طرح برنامه ها جهت افزایش مشارکت زنان در همه سطوح،شامل سازی موضوعات مرتبط به زنان در قوانین و پالیسی ها و فراهیم آوری محیط مصون برای کارکنان اناث در محل کار و تامین تساوی جنسیتی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده؛
 2. برنامه ریزی تدقیق جهت حصول اطمنینان از تطبیق پالیسی افزایش مشارکت دو درصدی زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در اداره.
 3. ارایه مشوره های تخنیکی در پلانگذاری های آموزشی ریاست منابع بشری جهت ارتقای ظرفیت کارکنان اناث مطابق اهداف پلانی اداره.
 4. نقش هماهنگ کننده و سکرتریت در تدویر جلسات کمیته منع آزار و اذیت زنان و اطفال و کمیته گسترش جندر.
 5. هماهنگ نمودن برنامه ها،جهت تامین بودجه ارتقای ظرفیت کارکنان اناث در مطابقت به نیازمندی و اساسی آنها
 6. بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذاری اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی و ارایه راه کار ها و مشوره های لازم جهت افزایش مشارکت و ارتقای نقش زنان در اداره
 7. ترتیب مکانیزم مشخص جهت جمع آوری ارقام کارکنان مرکزی در وزارت به تفکیک،بست و جنسیت
 8. هماهنگی با پروژه های ذینفع جهت جلب حمایت مالی و معنوی برای تطبیق برنامه های ظرفیت سازی کارکنان خدمات ملکی
 9. حضور فعال در کمیته های استخدام داخلی منحیث عضو جهت نظارت و حصول اطمینان و از شفافیت پروسه ها،داد خواهی برای افزایش زنان و اعطا (۵) نمره امیتازی برای کاندیدان اناث مطابق طرزالعمل استخدام بورد تعیینات خدمات ملکی.
 10. تامین ارتباط مستقیم با ریاست حمایت از زنان در خدمات ملکی،وزارت اموز زنان و آمریت های حمایت از زنان وزارت ها/ادارات مستقل دولتی ،جامعه مدنی غرض هماهنگ سازی فعالیت ها و برنامه ها.
 11. ارایه گزارشات از فعالیت های انجام شده عمده آمریت به ریاست حمایت از زنان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 12. حصول اطمینان از اجراآت و برنامه های اداره در خصوص افزایش سالانه دو فیصد در وزارت و اداره مربوطه.
 13. گرامی داشت از روز های ملی و بین المللی زن و مادر.
 14. نظارت و کنترول از ارزیابی اجراآت کاری کارکنان تحت اثر و ارایه رهنمایی های لازم .
 15. اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف اداره در مطابقت در قانون

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در شته ها(جامعه شناسی،حقوق،اقتصاد،علوم سیاسی،حکومتداری،اداره عامه،اداره تجارت،پالیسی اداره عامه تعلیم و تربیه،ادبیات،ژورنالیزم مدیریت عمومی و جندر و مطالعات توانمندی زنان و یا سایر رشته های مرتبط ) و به درجه تحصیلی بالاتر در شته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
 3. بلدیت کامل به لسان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت وزارت عدلیه (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :