مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

waheed
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

بست:                     4

وزارت یا اداره:       وزارت عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر

موقعیت پست:      کابل مرکز

تعداد پست:           1

گزارشده به:           رئیس دفتر

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان:   19/10/1398

تاریخ ختم اعلان: 30/10/1398

هدف وظیفه:هماهنگی و حصول اطمینان از عرضه خدمات بهتر اداره مربوط جهت بهبود وضتعیت کوچی ها و تطبیق برنامه های مطروحه؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار  و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده؛
 2. تطبیق برنامه ها و پروگرام های مطروحه در رابطه به خدمات امور کوچی ها؛
 3. باز دید و ارزیابی وضعیت کوچی ها و جمع آوری معلومات مرتبط به اداره مربوطه جهت پلان های و تدابیر بعدی برای عرضه خدمات بهتر کوچی ها؛
 4. پیگیری و تعقیب عرایض پیشنهاد و سایر اسناد مربوط به کوچی ها که به اداره مربوطه مواصلت می ورزد جهت بهبود و حل مشکلات کوچی ها؛
 5. تهیه پیشنهاد مشخص به اداره مربوط جهت ارایه خدمات بهتر و انکشاف پایدار کوچی ها؛
 6. هماهنگی برنامه های  طرح شده ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها با اداره مربوطه جهت تطبیق بمنظور بهبود وضعیت کوچی ها؛
 7. حصو اطمینان از تطبیق برنامه های مربوط به امور کوچی ها در اداره مربوطه؛
 8. دریافت موانع و معضلات در حصه عدم تطبیق برنامه های خدماتی مربوطه به امور کوچی ها و شریک ساختن آن با بخش مربوطه جهت دریافت راه حل؛
 9. پیشنهاد طرح های ایحاد شده ریاست عمومی انسجام امور کوچی به مقامات اداره مربوطه جهت شامل ساختن کوچی ها در برنامه خدماتی آن اداره؛
 10. ارایه گزارش ماهوار ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛
 11. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین مقرارت و اهداف اداره به وی سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1- حد اقل درجه تحصیل لیسانس و به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود

2- تجربه کاری مرتبط (مشابه در امور هماهنگی و اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست

3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

فورم درخواستی را  بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس (hr.recruitment.moj@gmail.com) ارسال نمائید.  

نوت : فورم درخواستی به شکل حضوری پذیرفته نمیشود.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :