دریور

waheed
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۲۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        دریور

بست:      (۷)

وزارت یا اداره:       عدلیه

موقعیت پست:

بخش مربوط:          مرکز/ ولایت (                               )

ریاست:  (                                  )

تعداد پست:           (          )

گزارشده به:           رئیس مربوطه

گزارش گیر از:       ندارد

هدف وظیفه: پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت در چوکات قانون و مقررات.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه طبق رهنمود اداره.
 2. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان راننده گی و استفاده واسطه به منظور جلوگیری از حوادث.
 3. وارسی از عوارض تخنیکی واسطه نقلیه مربوطه و ارایه گزارش از آن به رئیس یا آمر مربوطه و مدیر تخنیک و فعال ساختن مجدد آن غرض اجرای وظایف.
 4. اخذ روغنیات مورد ضرورت به رویت حواله رسمی و ارایه سند مصرف آن به مدیر روغنیات.
 5. چک نمودن وسایط نقلیه از لحاظ ضرورت مندی تبدیلی سایر روغنیات و درخواست مطالبه آن از مرجع مربوطه.
 6. پارک نمودن وسایط مربوطه از طرف شب و ایام تعطیل در محل معین داخل اداره.
 7. حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لیسنس و کتابچه گردش در هنگام ایفای وظیفه.
 8. راپور دادن از اجرای وظایف و فعال بودن واسطه مربوطه.
 9. تأمین نظافت کامل واسطه به منظور رعایت حفظ الصحه.
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛
 11. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد۷ و ۸  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل درجه تحصیل: داشتن سند لایسنس دریوری مطابق کتگوری عراده جات که جوازنامه برای آن اعتبار دارد و توانایی ابتدایی در نوشتن و خواندن.
 2. داشتن تجربه کاری حداقل (داشتن تجربه کافی در دریوری).
 3. داشتن توانائی فزیکی بمنظور اجرای امور محوله.
 4. تسلط به یکی از زبان رسمی کشور (دری و پشتو).

علاقمندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ 6/9/1398 الی 17/9/1398 برای مدت 10 روزکاری از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.