ویاند سره اړیکه

محمد امان ریاضت د عدلیی وزارت ویاند