له پروژوی رپوټونوسره اړیکه

.د عدلیې وزارت د ۱۳۹۷ لمریز مالي کال پرمختیایي پروژې