د تهیه او تدارکاتو آمریت

د تهيې او تدارکاتو آمریت، اومړی د( تهيې او تدارکاتو آمریت) تر عنوان لاندې د مالي او اداري ریاست په تشکیل کې فعالیت کاوه. د اړتیا له مخې په ۱۳۹۲ کال کې د تهيې او تدارکاتو ریاست په لوړ شو. او وروسته په ۱۳۹۷ کال کې د دې وزارت په تشکیلاتي جوړښت کې د تهيې او تدارکاتو ریاست د تهيې او تدارکاتو په آمریت بدل شو.

د تهيې او تدارکاتو آمریت تشکیل:

-دغه آمریت په خپل تشکیل کې ۲ عمومي مدیریتونه (د قراردادونو د آسانتیا او پلان جوړونې لوی مدیریت، د تدارکاتو لوی مدیریت) لري.

-د قراردادونو د آسانتیا او پلان جوړونې لوی مدیریت، دغه مدیریت په خپل تشکیل کې د قراردادونو د آسانتیا ۱ مدیریت او د پلان جوړونې ۱ مدیریت لري.

-د تدارکاتو لوی مدیریت، دغه مدیریت په خپل تشکیل کې د جنسونو د تدارکاتو یو مدیریت، د وړاندیزونو تدارکاتو ۱ مدیریت، د غیر مشورتي تدارکاتو ۱ مدیریت او د مشورتي تدارکاتو ۱ مدیریت لري.

د تهيې او تدارکاتو آمریت عمده او اساسي موخې:

د تدارکاتی ظرفیت د کچې لوړول او د ملي تدارکاتی  له لوري د ظرفیت اخیستل.-

-د عدليې په وزارت کې د زړو او مندرسو تدارکاتو پرځای ړ نویو او سیستماتیکو تدارکاتو د فرهنګ رواجول.

-د قرار دادونو د مدیریت لپاره د اغیزمنو دیتابیسونو رامنځته کول.

-د تدارکاتو د آمریت د کارکونکو د ادارې پرمختیا او ظرفیت لوړول.

-تدارکاتي معلوماتو ته لاسرسی زیاتوالی.

د تهيې او تدارکاتو د آمریت عمده او اساسي دندې:

-د جنسونو برابرول او تدارک، وراندیزی چاری مشورتي او غیر مشورتي خدمتونه.

-په تدارکاتي پروسو او قراردادونو کې د آسانتیا رامنځته کول.

-د هغو ادارو لپاره د جنسونو پیرودنې چې ستره اړتیا لري.

-په تدارکاتي پروسو کې د آسانتیا لپاره واکمنو مقاماتو لپاره تدارکاتي مشوری ورکول.

-د قراردادونو مدیریت او په خپل وخت د قراردادي لپاره ورکړه.

-د تدارکاتی سندونو د پړاوونو تیرول.

-په تدارکاتي او مالي غونډو کې ګډون.