د بشری حقونو د ملاتړ ریاست

د بشر د حقوقو د ملاتړ ریاست :

د بشر د حقوقو د ملاتړ ریاست، د افغانستان  اسلامي جمهوریت  د عدلیې وزارت یو له مرکزي ریاستونو څخه دی. دغه ریاست  په ۱۳۸۹ کال کې د عدلیې وزارت او د ملګرو ملتونو د پرمختایې ادارې تر منځ د یوه هوکړه لیک پربنسټ رامنځته شو. له نیکه مرغه د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د دغې ادارې رامنځته کیدل په 1390 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د وزیرانوشورا له لوري هم تصویب شول.

د عدلیې وزارت د بشر د حقوقو د ملاتړ ریاست دافغانستان اسلامي جمهوري دولت دبشري حقوقو دهغو بین المللي مکلفیتونو دسم اجرا په منظور چې د خپلو بین المللی ژمنو پربنا هغه پرغاړه لري. د دولتي ادارو د ظرفیت له لوړولو په برخه کې، فعالیت کوي یاده اداره دغې موخې ته د رسیدو لپاره په ۴ کاري استقامتونوکې، فعالیت کوي.

 • د بشرد حقوقو د زده کړه ییزوبرنامو جوړول.
 • د ملګرو ملتونو د سازمان د بشر د حقوقو د څارنیزو میکانیزمونو د سپارښتنو تعقیبول.
 • د بشر د حقوقو د بین المللی کنوانسیونونو له تطبیق څخه څارنه.
 • د بشر د حقوقو د بین المللی کنوانسیونونو په رڼا کې د تقنیني اوستراتیژیکي سندونوکتنه.

 د بشر د حقوق د ملاتړ ریاست د ۳ آمریتونو او۱ مدیریت لرونکی دی.

 • د بشري حقوقو د ملاتړ د بورد آمریت، دغه آمریت ترخپلې اغېزې لاندې د بشري حقوقود ملاتړ د بورد د مسلکی غړو د ۲ بستونو لرونکی دی.
 • د قوانینو د کتنې او ستراتیژیکی مطالعاتو آمریت، دغه آمریت ترخپلې اغېزې لاندې د قوانینو د کتنې اود ستراتیژیکي مطالعاتودمسلکی غړو د۳ بستونو لرونکی دی.
 • دبشر دحقوقو د زرده کړې دبورد آمریت، دغه آمریت تر خپلې آغېزې لاندې دبشري حقوقو د زرده کړې دبورد د مسلکی غړو د ۲ بستونو لرونکی دی .

 

د بشر د حقوقو د ملاتړ ریاست موخې:

د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د بشری حقوقو د هغو مکلفیتونو د اجرا په منظور د دولتي، ادارو د ظرفیت لوړول چې د بشر د حقوقو د بین المللي ژمنو پربنسټ هغه په غاړه لري.

 

د بشر د حقوقو دملاتړ ریاست عمده اواساسي دندې.

 • په دولتي ادارو کې د بشر دحقوقو د بین المللي میثاقونو او د هغو د منضمه پروتوکولونو له تطبیق څخه څارنه.
 • د بشر د حقوقو د بین المللي میثاقونو اودهغو دمنضمه پروتوکولونو دتطبیق په برخه کې له اړوندو دولتي ادارو د افغانستان د بشر دحقوقو له خپلواک کمېسیون سره همکاري.
 • په دولتي ادارو کې د بشر د حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سپارښتونو او د نورو ملي او بین المللي میکانیزمونو او د بشر د حقوقو د خپلواک کمېسیون د سپارښتونو تعقیبول او په دې برخه کې د هغو له اجراآتو څخه د ډاډ ترلاسه کول.
 • د ملګرو ملتونو څارونکو بستونو ته د رپورت د برابرولو په اړوند د بشر دحقوقو له خپلواک کمېسیون او د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري.
 • د بشر د حقوقو له خپلواک کمېسیون سره په همغږۍ کې د بشر د حقوقو په برخه کې د دولتي ادارو د کارکوونکو او د نظامي منصوبینو د پوهې د کچې د لوړولو په منظور د زده کړه ییزو برنامو جوړول.
 • په دولتي ادارو کې د بشري حقوقو د موازینو درعایتولو په هکله دمعلوماتو راټولول او دبررسۍ او په دې برخه کې د لازم تصمیم نیولو لپاره دهمغږۍ کمېتې ته دهغو وړاندې کول .
 • دبشر دحقوقو دبین المللي میثاقونو درعایتولو لپاره د دولتي ادارو د تقنینی سندونو، د پالیسیو او ستراتیژیو مطالعه اوبررسي اوپه دې  برخه کې د نظر څرګندول.