اعلان داوطلبی تدارک طبع و نشر

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک طبع ونشر اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط در بدل 500 افغانی از تاریخ 23/03/1400 بدست آورند آفرگشائی ساعت 10:30 بجه روز شنبه 13سرطان 1400 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد.

تضمین آفر 235000 (دو صدو سی و پنج هزار افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.