رهنمای ثبت رهنمای معاملات و عریضه نویسی

درقدم نخست، متقاضی عریضه چاپی عنوانی ریاست انسجام تقدیم داشته بعد از احکام ریاست ورهنمای معاملات وعریضه نویسان ، متقاضی جواز نامه مکلف است فورم معلوماتی را در وقت تعین شده، خانه پری وتکمیل نموده وپس آن را ریاست رهنمای معاملات وعریضه نویسان ارائه نماید متقاضی جواز نامه مکلف است، ملکیت غیر منقول شخصی خود را به منظور جبران خساره ناشی از تخلفات یا عدم ایفای تعهدات خویش، به ادارۀ انسجام طور تضمین ارائه نماینده اشخاصی که دارای اهلیت حقوقی باشند، میتوانند ملکیت غیر منقول شخصی خود را منحیث تضمین متقاضی جواز نامه، به ادارۀ انسجام به ضمانت بدهند. ملکیت های غیر منقول تحت تضمین به بیع جایزی یا قطعی به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودر مورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند، پول تحت تضمین به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودرمورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند  اداره انسجام بعداز حصول اطمینان، درخلال مدت(10) روز به متقاضی، جواز نامه اعطاء مینماید هر گاه درخواست اخذ جواز نامه از طرف ریاست رهنمای معاملات رد گردد، متقاضی می تواند، اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به وزیر عدلیه ارائه نماید حق الامتیاز جوازنامه مبلغ (15000) پانزده هزار افغانی بوده که برای مدت سه سال اعطاء می گردد جوازنامه در مرکز به امضای رئیس ادارۀ انسجام ودر ولایت به امضای رئیس عدلیه صادر می گردد جوازنامه به شخص دیگر قابل انتقال نمی باشد. 
اشخاص دارای شرایط زیر، می توانند جواز فعالیت رهنمای معاملات را به دست ارند:
داشتن تابعیت افغانستان .
داشتن اهلیت حقوقی.
داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.
عدم محکومیت به جرم جنایت، فساد اداری ویا مرتبط به شغل رهنمای معاملات یا حرمان از حقوق مدنی از طرف محکمه ذیصلاح .
ارائه تضمین ملکیت غیر منقول یا ارائه سند بانکی پول نقد مندرج ضمیمه شماره(1) قانون رهنمای معاملات .
اشخاص زیرنمی توانند حین تصدی وظیفه به رهنمای معاملات اشتغال ورزند:
قضات، حارنوالان،منسوبین وزارت های دفاع ملی وامور داخله، مؤظفین امنیت ملی، منسوبین نظامی وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی، اعضای شورای ملی وشورای های ولایتی، ولسوالی وقریه، اعضای کمیسیون های مستقل وکارکنان شاروالی ها، تصدی ها وشرکت های دولتی ومختلط وسایر کارکنان خدمات ملکی.
وکلای مدافع.
شخصی که به حکم قانون از اشتغال به وکالت دفاع ممنوع گردیده باشد.
اشخاص مندرج اجزای (1و2) فقرۀ (1) قانون رهنمای معاملات بعد از تقاعد یا کناره گیری از وظیفه درصورتی که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، می توانند جواز نامه راکسب نمایند.

فورم دورانی رهنمای معاملات -  دانلود

"از آنعده هموطنان که معاملات خویش را از طریق دفاتر رهنمای معاملات و موتر فروشی ها انجام میدهند خواهشمندیم تا بخاطر جلوگیری از جعل و فریب در نخست از ثبت و قانونی بودن جواز رهنمای معاملات مربوط معلومات اخذ و در قدم دوم سته (سند معامله) انجام شده را غرض صحت آن به آمریت بررسی و ثبت جواز رهنمای معاملات وزارت عدلیه ارایه بدارند."

کمیشن دفتر رهنمای معاملات در معاملات خرید، فروش، موتر و بیع جایزی (گروی) یک فیصد مجموع قیمت جایداد یا موتر بوده و در معاملات کرائی یک فیصد کرایه یک ماهه می باشد که بالمناصفه توسط طرفین معامله پرداخت می گردد.

شماره ارتباط: 0776126428 / 0777383370

مکلفیت های دارنده جواز رهنمای معاملات و موتر فروشی ها

 1. خود داری از باز نمودن دفتر رهنمای معاملات و موتر فروشی قبل از اخذ و یا تمدید جواز از طریق اداره انسجام وزارت عدلیه.
 2. اخذ جواز، مهر، لوحه و سته رهنمای معاملات از طریق اداره انسجام وزارت عدلیه.
 3. ایجاد یک دفتر مشخص جهت فعالیت.
 4. تصفیه مالیه وارایه بیلانس وکنده سته ها بصورت سالانه به اداره انسجام.
 5. تمدید جواز یک ماه قبل از ختم تاریخ آن
 6. ارایه توضیحات قبل از انجام معامله در رابطه به حق العمل واثرات فسخ معامله برای طرفین.
 7. خود داری از معلومات غلط برای طرفین در ارتباط به معامله.
 8. ترتیب سته بعد از اطمینان از موجودیت سند مدارحکم( سند بنیادی ) ملکیت و یا موتر.
 9. تحریر سند بعد از موافقه و در حضور طرفین معامله، نصب عکس، اخذ شصت و امضای آنها در سته.
 10. خود داری از اخذ شصت و امضای اشخاص دیگر بجای بایع و مشتری.

تبصره: هیچ شخصی دیگر بجز بایع و مشتری و یا وکیل شرعی و قانونی آنهم به رویت وکالت خط ووراثت خط ، دیگر اشخاص نمی توانند معاملات را از طرف خود انجام دهند و یا شصت و امضا نمایند و هرگاه ملکیت و یا موتر مربوط به چند نفر باشد باید شصت، امضاو عکس تمامی افراد در سته درج و نصب شود. این موضوع در تمامی معاملات خریدوفروش، کرایی، گروی و موتر رعایت گردد درصورت خلاف آن دفتر مسدود و دارنده جواز تعقیب عدلی می گردد.

 1. خود داری از انجام معامله در سته های کاپی، جعلی و خودساخته.

تبصره: هیچ رهنمای معاملات و موتر فروشی نمی تواند بجز در سته های که از طریق اداره انسجام تایید میشود در دیگر سند ها و سته ها معاملات را انجام دهد. درصورت انجام چنین تخلف دفتر مسدود و دارنده جواز تعقیب عدلی می گردد.

 1. اخذ شصت و امضای شاهدان
 2. مهر و امضای دارنده جواز رهنمای معاملات

تبصره:  هیچ شخص دیگر بجز دارنده جواز نمی تواند در سته امضا و مهر نماید.

 1. خود داری از اخذ کمیشن بیشتر خلاف اصول و قانون.
 2. درج سته های معامله شده در کتاب ثبت معاملات.
 3. حضور شخص دارنده جواز رهنمای معاملات در دفتر.
 4. موجودیت همیشگی اصل جواز، مهر، سته ها و لوحه در دفتر وارایه آن به هیت نظارت جهت بررسی.
 5. خود داری از ایجاد دفتر نمایندگی رهنمای معاملات و خود داری از انتقال دفتر رهنما ویا موتر فروشی بدون تایید اداره انسجام به دیگر ساحات ومناطق.
 6. خود داری از ایجاد دفتر رهنمای معاملات در منزل مسکونی.
 7. خود داری از انجام شغل دیگر در دفتر رهنمای معاملات.
 8. خود داری از انجام معاملات پروژه های داخل نقشه که منجر به تجزیه شود، ترکه به اساس ارث مستثنی میباشد.

22-خود داری از انجام معاملات ملکیت های، دولتی، عامه، غصبی و یا جایداد های که تحت تضمین باشند.  

  تادیبات و مجازات    

 هرگاه دارنده جواز از موارد فوق تخلف نماید دفتر رهنما و موتر فروشی مسدود/ جواز لغو و حتی تعقیب عدلی می گردد. این اطلاعیه جای نصب گرددکه قابل دید  همگان باشد.

ارتباط با اداره انسجام: 0776126428/0780344126


روند اخذ جواز عریضه نویسی

درقدم نخست متقاضی جواز نامه، عریضه چاپی عنوانی ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان تقدیم داشته بعد ازاحکام ریاست امور رهنما ی معاملات و عریضه نویسان متقاضی جواز نامه به هیئت تثبیت اهلیت راجع میگردد که بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان متقاضی جوازنامه مکلف است فورم  معلومات مقدماتی را از مراجع مربوطه خانه پری وتکمیل نموده وسپس آنرا به شعبه مربوطه ارئه نماید، ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان بعد ازحصول اطمینان درخلال مدت (2) روز به متقاضی جوازنامه اعطاء مینماید، هرگاه درخواست اخذ جوازنامه ازطرف اداره رهنمای معاملات وعریضه نویسان رد گردد، متقاضی میتواند اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به مقام وزارت عدلیه ارئه نماید. حق الامتیاز جوازنامه جدید عریضه نویسی مبلغ(168) افغانی بوده که برای مدت یکسال اعطاء میگردد، جوازنامه درمرکز به امضأ رئیس امور رهنمای معاملات وعریضه نویسان ودر ولایات به امضأ رئیس عدلیه صادر میگردد.

اشخاص دارای شرایط ذیل میتوانند جوازفعالیت عریضه نویسی به دست آرند: 
داشتن تابعیت افغانستان.
تکمیل نمودن سن (18) سالگی.
داشتن سواد کافی ومعلومات شرعی وقانونی، سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.

فورم دورانی عریضه نویسان- دانلود