ثبت و راجستر احزاب سیاسی، جمعیت‌ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان

superadmin

رهنمائي براي احزابيکه بخاطر ثبت به رياست انسجام مراجعه مينمايند:

يک ورق درخواست عنواني وزارت عدليه درخواست از سوي موسسان و يا شخصي که به وي از جانب موسسان، هيات رهبري و يا شوراي مرکزي حزب تفويض صلاحيت شده باشد.

اگر چنانچه رئيس حزب درخواست را امضا مينمايد بايد اعضاي موسس يا بالاترين مقام تصميم گيرحزب رياست موصوف را طي يک ورق تائيد و امضا نمايد و اين امضا کنندگان بشمول رئيس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته مي شوند.

• نام حزب سياسي و آدرس دفتر مرکزي آن و شماره تلفن در يک ورق.

• شهرت درخواست دهنده گان (اسم، ولد، ولديت، نمبرتذکره، محل صدور، سکونت اصلي، سکونت فعلي، وظيفه، سمت حزبي، امضا).

• منابع تمويل.

• سمبول، شعار و ساير مدارک تثبيت کننده هويت حزب. (تشريح سمبول)

• ارائه اسناد مصدقه ثبت و دارائي حزب از وزارت ماليه.

• خانه پوري درست فورمه درخواست عضويت حزب سياسي از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه).

نوت: در مورد خانه پوري فورمه ها موارد ذيل جداً رعايت شود:

• خانه پوري به شکل خوانا و منظم باشد خط خوردگي نداشته باشد دو قلمه هم نباشد.

• در مقابل محل سکونت اصلي و فعلي چنانچه داوطلب عضويت در اطراف زندگي مينمايد قريه، ولسوالي و ولايت نوشته شود و چنانچه داوطلب عضويت حزب در مراکز شهر ها زندگي مينمايد محل زندگي در شهر، ناحيهو ولايت مربوطه نوشته شود.

• امضاي کارمند با صلاحيت حزب که در ذيل فورمه امضا مينمايد از سوي رئيس حزب تائيد و رسماً با نمونه امضاي آن به رياست انسجام معرفي شود.

• در مقابل وظيفه بصورت تفصيلي نوشته شود که در کدام ارگان دولتي و غير دولتي کار ميکند.

• فوتو کاپي تذکره هاي افراديا فوتو کاپي کارت انتخابات ضميمه فورمه هاي عضويت الزامي است.

• ارائه مرامنامه و اساسنامه حزب و در ذيل آن امضاي رهبر حزب.

• بيوگرافي درخواست دهندگان به امضاي خودشان و يک قطعه عکس شان.

• تعهد کتبي از حزب مربوطه مبني براينکه افراد نظامي، خارنوالان، قضات، پوليس و منسوبين امنيت ملي، کميسيون هاي مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، حقوق بشر، کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون اصلاحات اداري. عضويت حزب شان را ندارند.

• تعهد کتبي از رهبر حزب مبني براينکه نيروي نظامي نداشته و در آينده هم نخواهم داشت.

• تعهد نامه DDR.

• در صورتيکه حزب بيرق حزبي داشته باشد بايد تشريح شود.

فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان

فورمه درخواست عضويت حزب سياسي

تعهدنامه

برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس های ذیل به تماس شوید: partiespolitical@gmail.com  و  regpoliticalparty@moj.gov.af


رهنمائي براي جمعیت های که بخاطر ثبت به رياست انسجام مراجعه مينمايند

پروسه ثبت جمعیت ها زمان کمتري را در بر مي گيرد، اسناد مورد ضرورت براي ثبت يک جمعیت عبارت است از جدول اعضاي مؤسس، مالي وهيئت مديره، اساسنامه، درخواست، سمبول، ويا نشان که پس از تکميل اسناد ياد شده آغاز مي گردد. مقر طرز ثبت جمعیت ديده مي شود،مؤسسان جمعیت به لوي څارنوالي طي پيشنهادي فرستاده مي شود تا اعضاي متذکره به حرمان از حقوق سياسي ومدني محکوم نشده باشند. اساسنامه جمعیت مورد مطالعه وبررسي قرار مي گيرد وپس از حصول اطمينان درمطابقت اسناد ياد شده باقانون جمعیت ها جواز فعاليت به جمعیت داده مي شود.

اسناد مورد ضرورت براي ثبت جمعیت :

جدول مؤسسین

جدول هیأت مدیره

جدول مسوولین مالی

برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس های ذیل به تماس شوید : sorganizations@gmail.com  و   regsocialorg@moj.gov.af


روند اخذ جواز نامه جدید رهنمائی معاملات

درقدم نخست، متقاضی عریضه چاپی عنوانی ریاست انسجام تقدیم داشته بعد از احکام ریاست ورهنمای معاملات وعریضه نویسان ، متقاضی جواز نامه مکلف است فورم معلوماتی را در وقت تعین شده، خانه پری وتکمیل نموده وپس آن را ریاست رهنمای معاملات وعریضه نویسان ارائه نماید متقاضی جواز نامه مکلف است، ملکیت غیر منقول شخصی خود را به منظور جبران خساره ناشی از تخلفات یا عدم ایفای تعهدات خویش، به ادارۀ انسجام طور تضمین ارائه نماینده اشخاصی که دارای اهلیت حقوقی باشند، میتوانند ملکیت غیر منقول شخصی خود را منحیث تضمین متقاضی جواز نامه، به ادارۀ انسجام به ضمانت بدهند. ملکیت های غیر منقول تحت تضمین به بیع جایزی یا قطعی به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودر مورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند، پول تحت تضمین به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودرمورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند  اداره انسجام بعداز حصول اطمینان، درخلال مدت(10) روز به متقاضی، جواز نامه اعطاء مینماید هر گاه درخواست اخذ جواز نامه از طرف ریاست رهنمای معاملات رد گردد، متقاضی می تواند، اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به وزیر عدلیه ارائه نماید حق الامتیاز جوازنامه مبلغ (15000) پانزده هزار افغانی بوده که برای مدت سه سال اعطاء می گردد جوازنامه در مرکز به امضای رئیس ادارۀ انسجام ودر ولایت به امضای رئیس عدلیه صادر می گردد جوازنامه به شخص دیگر قابل انتقال نمی باشد. 
اشخاص دارای شرایط زیر، می توانند جواز فعالیت رهنمای معاملات را به دست ارند:
داشتن تابعیت افغانستان .
داشتن اهلیت حقوقی.
داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.
عدم محکومیت به جرم جنایت، فساد اداری ویا مرتبط به شغل رهنمای معاملات یا حرمان از حقوق مدنی از طرف محکمه ذیصلاح .
ارائه تضمین ملکیت غیر منقول یا ارائه سند بانکی پول نقد مندرج ضمیمه شماره(1) قانون رهنمای معاملات .
اشخاص زیرنمی توانند حین تصدی وظیفه به رهنمای معاملات اشتغال ورزند:
قضات، حارنوالان،منسوبین وزارت های دفاع ملی وامور داخله، مؤظفین امنیت ملی، منسوبین نظامی وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی، اعضای شورای ملی وشورای های ولایتی، ولسوالی وقریه، اعضای کمیسیون های مستقل وکارکنان شاروالی ها، تصدی ها وشرکت های دولتی ومختلط وسایر کارکنان خدمات ملکی.
وکلای مدافع.
شخصی که به حکم قانون از اشتغال به وکالت دفاع ممنوع گردیده باشد.
اشخاص مندرج اجزای (1و2) فقرۀ (1) قانون رهنمای معاملات بعد از تقاعد یا کناره گیری از وظیفه درصورتی که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، می توانند جواز نامه راکسب نمایند.

فورم دورانی رهنمای معاملات -  دانلود


روند اخذ جواز نامه عریضه نویسی

درقدم نخست متقاضی جواز نامه، عریضه چاپی عنوانی ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان تقدیم داشته بعد ازاحکام ریاست امور رهنما ی معاملات و عریضه نویسان متقاضی جواز نامه به هیئت تثبیت اهلیت راجع میگردد که بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان متقاضی جوازنامه مکلف است فورم  معلومات مقدماتی را از مراجع مربوطه خانه پری وتکمیل نموده وسپس آنرا به شعبه مربوطه ارئه نماید، ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان بعد ازحصول اطمینان درخلال مدت (2) روز به متقاضی جوازنامه اعطاء مینماید، هرگاه درخواست اخذ جوازنامه ازطرف اداره رهنمای معاملات وعریضه نویسان رد گردد، متقاضی میتواند اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به مقام وزارت عدلیه ارئه نماید. حق الامتیاز جوازنامه جدید عریضه نویسی مبلغ(168) افغانی بوده که برای مدت یکسال اعطاء میگردد، جوازنامه درمرکز به امضأ رئیس امور رهنمای معاملات وعریضه نویسان ودر ولایات به امضأ رئیس عدلیه صادر میگردد.

اشخاص دارای شرایط ذیل میتوانند جوازفعالیت عریضه نویسی به دست آرند: 
داشتن تابعیت افغانستان.
تکمیل نمودن سن (18) سالگی.
داشتن سواد کافی ومعلومات شرعی وقانونی، سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.

فورم دورانی عریضه نویسان- دانلود

طی مراحل اخذ جواز جدید رهنمای معاملات و عریضه نویسان

 

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات