اعلان دعوت به داوطلبی تدارک الماری های متحرک

waheed

Publish Date

Closing Date

Top of Form

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک الماری های متحرک برای آرشیف وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در بدل 500 افغانی از تاریخ 17/03/1400 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع دارلامان از تاریخ نشر الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز سه شنبه 8 سرطان 1400 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 60000 افغانی (شصت هزار افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.