نشرات و ارتباط عامه

اطلاعات عمومی:

وزارت عدلیه در عرصه نشر اسناد تقنینی، مقاله‌های علمی و علایم تجارتی دارای وظایف و  صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

نشر قوانین، فرامین تقنینی، مقرره‌ها، اساس‌نامه‌ها و تعدیل، ایزاد، حذف، حذف، الغا یا ضمیمه در آن‌ها و مصوبه‌های تقنینی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و شورای ملی و فرامین رییس جمهوری که ایجاب نشر را نماید، در جریده رسمی، وب‌سایت مربوط و دیگر وسایل نشراتی
نشر معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی که مطابق احکام قانون از طرف شورای ملی تصدیق و از جانب رییس جمهوری افغانستان توشیح شده باشد، در جریده رسمی، وب‌سایت مربوط و دیگر وسایل نشراتی
نشر علامت تجارتی و خصوصیات تجارتی در جریده رسمی، وب‌سایت مربوط و دیگر وسایل نشراتی
نشر مقالات علمی و حقوق در مجله عدالت، وب‌سایت مربوط و دیگر وسایل نشراتی
نشر هفته نامه‌ها، بروشورها، پوسترها و پیام‌های حقوقی از طریق رادیوها، تلویزیون‌ها و شبکه‌های اجتماعی غرض آگاهی حقوقی شهروندان
توزیع جریده رسمی به وزارت‌ها و ادارات دولتی مطابق سهمیه
عرضه جریده رسمی در مقابل قیمت معینه به اشخاص متقاضی
به‌روز رسانی (آبدیت) دیتابیس قوانین و سایر اسناد تقنینی و وسایل نشراتی
پخش اجراآت کاری، جلسات، گزارش‌ها و فعالیت‌های وزارت
تامین و تنظیم ارتباط با رسانه‌ها و فراهم نمودن اطلاعات به متقاضی
انسجام امور مطبوعاتی وزارت
وظایف فوق مشخصاً توسط ریاست نشرات و ارتباط عامه این وزارت به پیش برده می‌شود.

نشر اسناد تقنینی از سوی ریاست نشرات وزارت عدلیه بر بنیاد قانون طی مراحل اسناد تقنینی صورت می‌گیرد.

گزارش‌های یک ماهه، سه‌ماهه و سالانه بخش نشرات و ارتباط عامه وزارت عدلیه را در ذیل بخوانید:

گزارش یک ماهه

گزارش ربعوار

گزارش سالانه