زندگی‌نامه جلالتمآب  قانونوال عبدالمجید غنی‌زاده، معین مسلکی وزارت عدلیه

قانونوال عبدالمجید غنی‌زاده  فرزند عبدالغنی در سال ۱۳۴۴ خورشیدی در یک خانواده روشنفکر چشم به جهان گشوده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه قانونوال عبدالمجید غنی زادهخیرخانه مینه (استاد خلیل الله خلیلی) به پایان رسانیده و تحصیلات عالی خویش را در پوهنتون کابل به پایه اکمال رسانیده است.
موصوف در بست های مختلف انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی فعالیت نموده و تعداد زیادی از طرح‌های اسناد تقنینی مهم را به منظور رفع نیازمندی‌های وزارت‌ها و ادارات دولتی تدقیق و آماده طی مراحل نموده است  و سایر وظایف محوله را به وجه احسن پیش¬برده است که با نظرداشت پشت کار در امور قانون‌گذاری، بنابر پیشنهاد جلالتمآب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و حکم شماره (۳۹۵) مؤرخ ۱۴۰۰/۲/۴هـ.ش جلالتمآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مسلکی وزارت عدلیه تقرر حاصل نموده است.

تحصیلات و رتبه علمی:

- لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل
- درجه کادر علمی مسلکی در وزارت عدلیه به رتبه قانونوال

تجربه کاری:

۱- معین مسلکی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان
۲- رئیس عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی وزارت عدلیه (سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)
۳- رئیس دیپارتمنت قوانین مدنی و سرپرست ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی وزارت عدلیه (سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶)
۴- رئیس دیپارتمنت قوانین مدنی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی  وزارت عدلیه (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶)
۵- عضو مسلکی و سرپرست دیپارتمنت قوانین مدنی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی وزارت عدلیه (میزان ۱۳۸۳ تا سنبله ۱۳۸۴)            
۶- عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین مدنی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی  وزارت عدلیه (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳)
۷- عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین مدنی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی  (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱)
۸- عضو مسلکی (بست سوم) دیپارتمنت قوانین مدنی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی  از تاریخ (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷)
۹- عضو مسلکی (بست پنجم) دیپارتمنت قوانین مدنی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی – حقوقی  (حوت ۱۳۷۰ تا حمل ۱۳۷۴)

فعالیت های علمی و اکادمیک:

قانونوال عبدالمجید غنی زاده علاوه بر مسؤولیت انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی  در چهار دوره به حیث استاد در ستاژ امور قانون‌گذاری (ستاژ تقنینی) وزارت عدلیه تدریس نموده است. وی همچنین آثار و مقالات ذیل را به رشته تحریر در آورده است:
۱- تعریف اسناد  و انواع آن
۲ - جایگاه شورای ملی (قوه مقننه) در قوانین اساسی افغانستان
۳- تسوید و تدقیق اسناد تقنینی
۴- بررسی مقایسوی سیستم قانونگذاری افغانستان با سیستم قانونگذاری کشور فرانسه
۵- علل جرایم فساد اداری
۶- عدالت غیر رسمی
۷- آثار ازدواج
۸- استقلالیت، تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه در اسناد تقنینی
۹- معانی و مفاهیم اصطلاحات قانون مدنی
۱۰- حقوق مدنی و سیاسی زنان