رياست عمومي قضاياي دولت

ریاست عمومی قضایای دولت، یکی از ریاست‌های مرکزی و کلیدی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست در سال 1343 بر اساس تصمیم حکومت همان وقت، به منظور اقامه دعاوی مدنی و ملکیتی دولت در پیشگاه محاکم، ایجاد گردید. به همین منظور، قانون قضایای دولت که در برگیرنده طرزالعمل کاری ریاست مذکور است، در 4 فصل و 39 ماده تدوین گردیده، نافذ می‌باشد.
تشکیل ریاست عمومی قضایای دولت:
این ریاست در تشکیل خود دارای 1بست(1) رئیس عمومی،1بست (2) رئیس قضایای املاکی،1بست (2) رئیس قضایای مالی و اداری وتجارتی،1بست (2) رئیس قضایای دولت کابل تحت اثر خود دارد،3 بست کارشناس قضایای دولت، 5 بست آمریت آرشیف، 1 بست مدیر اجرائیه ،17 بست اعضای مسلکی کمیته  تجارتی، 26 بست اعضای مسلکی کمیته املاکی و 1 بست مدیریت عمومی ثبت قضایا می‌باشد.
اهداف اداره قضایای دولت:
حمایت و حراست از دارایی های  منقول و غیر منقول دولت.
دفاع از حقوق مالی و منافع قانونی دولت و موسسات مختلط از طریق اقامه دعوی و دفع دعوی و تعقیب قضایی آن به نمایندگی از دولت در پیشگاه محاکم.
حل و فصل منازعات حقوقی بین ادارات مربوط قوای سه گانه دولت، کمیسون های مستقل ، تصدی ها، شرکت های دولتی و مختلط و شاروالی ها.
وظايف عمده و اساسی رياست عمومي قضاياي دولت:
اتخاذ تصمیم در مورد دفع تعرض بر دارائی های عامه و استرداد آنها در حدود احکام قانون.
اقامۀ دعوی علیه اشخاص حقیقی و حکمی در پیشگاه محاکم در مواردی که دارائی عامه از طرف آنها مورد تعرض قرار گرفته یا تصرف گردیده باشد.
دفع دعاوی اشخاص حقیقی و حکمی علیه ادارات دولتی در پیشگاه محاکم .
جلب همکاری ادارات دولتی در مورد تشخیص و تثبیت دارائی های عامه.
معرفی غاصبین و متعرضین بر دارائی های عامه، غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوط.
رسیدگی به منازعات حقوقی بین ادارات دولتی در رابطه به دارائی های آنها.
مطالبۀ اسناد، معلومات، دلایل و سایر مدارک مورد نیاز از ادارات دولتی یا سایر اشخاص حقیقی و حکمی در مورد منازعات مربوط.
تقاضای معاینات فنی، تخنیکی، تولیدی، محاسبوی و امـثال آن و مطالبۀ نظر از اهل خبره به منظور توضیح و تحلیل حقایق مربوط به قضیه.
جلب و احضار اشخاصیکه ملکیت و دارایی عامه را تحت تصرف و تعرض قرار داده و اشخاصیکه در قضیه مورد منارعه معلومات و اسناد به دست دارند.
دعوت مسئولین ادارات دولتی، غرض رسیدگی به منازعات حقوقی مربوط و یا حین رسیدگی قضایای آنها در محاکم در صورت ضرورت.
اطلاع به ادارۀ دولتی در مورد ارجاع قضیه مربوط به محکمه، غرض اشتراک نماینده آن طور کتبی با ذکر تاریخ تدویر جلسۀ قضایی.
صدور قرار در مورد حل منازعات حقوقی بین ادارات دولتی در رابطه به دارائی های آنها.
انجام سایر وظایفی که در حدود احکام قانون به آن محول می گردد.
ریاست عمومی قضایای دولت با تمام ریاست‌های وزارت عدلیه به خصوص ریاست‌های حقوق و تقنین روابط نزدیک کاری و مسلکی دارد. همین گونه، با اداره‌های شاروالی کابل، معینیت امور زمین‌داری، ریاست املاک وزارت زراعت و ریاست عمومی سروی و کدستر، روابط کاری نزدیک دارد. با این حال، ریاست عمومی قضایای دولت از همه ادارات دولتی می‌خواهد، در صورت که اموال منقول و غیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیر قانونی و غصب قرار گرفته باشد، اسناد و مدارک لازم خود را به اداره قضایای دولت تسلیم نمایند تا از املاک و منافع دولت در پیشگاه محاکم دفاع قانونی و شرعی نماید.

طرزالعمل کاری ریاست عمومی قضایای دولت