دفاع از حقوق و منافع دولت

اطلاعلات عمومی:
وزارت عدلیه در عرصه دفاع از حقوق و منافع عامه، دولتی و اوقاف، بر بنیاد مقرره تنظیم وظایف وزارت عدلیه ج.ا.ا دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1- حمایت از دارایی‌های عامه دولتی و وقفی مطابق به احکام قانون
2- بررسی منازعات حقوقی بین اداره‌ها شامل حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، کمیسیون‌های مستقل، تصدی‌ها، شرکت‌های دولتی و مختلط و شاروالی‌ها و صدور قرار مبنی بر مصالحه میان ‌آن‌ها مطابق به احکام قانون
3- اقامه دعوا به پیشگاه محاکم به نمایندگی از دولت
4- جمع آوری اسناد و ترتیب دفع دعوی مدعی در قضایای دفاع از حقوق عامه و منافع عامه، دولتی یا اوقاف
این وظایف مشخصاً از  سوی ریاست عمومی قضایای دولت این وزارت به پیش برده می‌شود.
وزارت عدلیه به‌منظور پیش‌برد این مسوولیت‌ها به‌گونه سریع، در کابل ریاست عمومی قضایای دولت و در ولایت‌ها، آمریت‌های قضایای دولت را تحت چتر ریاست‌های عدلیه ایجاده کرده‌است. اعضای مسلکی قضایای دولت بر بنیاد قانون قضایای دولت قضایای دولت و سایر قوانین مربوط، از طریق ترتیب دعوا علیه غاصبان دارایی‌های عامه در محاکم و پیش‌برد این دعوا و همچنان از طریق صدور قرارهای استردادی، از غصب و تصرف دارایی‌های عامه جلوگیری می‌کند.
قرار استرادادی در صورتی صادر می‌شود که ادارات دولتی از غصب زمین دولتی یا عامه به وزارت عدلیه اطلاع دهند و شخص غاصب نتواند در خلال 20 روزی که برایش تعیین می‌شود، اسنادی مرتبط به ملکیت زمین عامه یا دولتی مذکور را به ریاست قضایای دولت ارایه نکند.
اداره‌های دولتی که از غصب و تصرف دارایی‌های شان به وزارت عدلیه به‌گونه رسمی خبر می‌دهند و نیز نماینده قانونی شان را همراه با اسناد  مدارک مربوط به ملکیت شان، به این وزارت معرفی می‌کنند، وزارت عدلیه با تمام توان دعوا را در محاکم به نیابت از دولت به پیش می‌برد.
همچنان در صورتی که مردم محل از غصب جایدادهای دولتی، وزارت عدلیه را در جریان می‌گذارند، این وزارت تدابیر و اقدام‌های لازم را هرچه سریع‌تر انجام می‌دهد.
گزارش‌‌ها در باره فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت عدلیه در مورد دفاع از دارایی‌های عامه را در ذیل بخوانید:
گزارش یک‌ماهه
 گزارش سه‌ماهه
 گزارش سالانه