در بخش حمایت حقوق بشر

اطلاعات عمومی:

ریاست حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه مسئولیت‌ دارد تا اسناد تقنینی و استراتیژیک حقوق بشری را که افغانستان آن‌را پذیرفته است، در روشنایی قوانین کشور مرور نموده و سفارشات کنوانسیون‌هایی را که افغانستان به آن پیوسته است؛  نظارت، تطبیق و پی‌گیری می‌نماید.

در کنار این، ارائه آموزش‌های حقوق بشری به اداره‌های دولتی و پیش‌برد امور مربوطه به کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، از مسئولیت‌های دگریست که که این ریاست نیر به‌دوش می‌کشد.

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، که وزارت عدلیه ریاست و سکرتریت آن‌را به عهده دارد، متشکل از 16 که 15 عضو آن  دولتی و یک عضو آن نماینده جامعه مدنی است، می‌باشد. این کمیسیون، به‌منظور ایجاد هماهنگی و انسجام کاری میان اداره‌های دولتی کشور در مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران درس سال 1390 ایجاد شده است.

این ریاست دارای چهار بخش است که در راستای انجام مسئولیت‌های فوق اقدام می‌نماید.

گزارش‌ها:
گزارش ماهانه

گزارش ربع‌وار

گزارش سالانه