ثبت و بررسی احزاب سیاسی، جمعیت‌ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان

murtaza_admin

ثبت و راجستر احزاب سیاسی، جمعیت‌ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان

رهنمائي براي احزابيکه بخاطر ثبت به رياست انسجام مراجعه مينمايند.

يک ورق درخواست عنواني وزارت عدليه:

درخواست از سوي موسسان و يا شخصي که به وي از جانب موسسان، هيات رهبري و يا شوراي مرکزي حزب تفويض صلاحيت شده باشد.

اگر چنانچه رئيس حزب درخواست را امضا مينمايد بايد اعضاي موسس يا بالاترين مقام تصميم گيرحزب رياست موصوف را طي يک ورق تائيد و امضا نمايد و اين امضا کنندگان بشمول رئيس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته مي شوند.

·         نام حزب سياسي و آدرس دفتر مرکزي آن و شماره تلفن در يک ورق.

·         شهرت درخواست دهنده گان (اسم، ولد، ولديت، نمبرتذکره، محل صدور، سکونت اصلي، سکونت فعلي، وظيفه، سمت حزبي، امضا).

·         منابع تمويل.

·         سمبول، شعار و ساير مدارک تثبيت کننده هويت حزب. (تشريح سمبول)

·          ارائه اسناد مصدقه ثبت و دارائي حزب از وزارت ماليه.

·          خانه پوري درست فورمه درخواست عضويت حزب سياسي از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه).

نوت: در مورد خانه پوري فورمه ها موارد ذيل جداً رعايت شود:

·          خانه پوري به شکل خوانا و منظم باشد خط خوردگي نداشته باشد دو قلمه هم نباشد.

·          در مقابل محل سکونت اصلي و فعلي چنانچه داوطلب عضويت در اطراف زندگي مينمايد قريه، ولسوالي و ولايت نوشته شود و چنانچه داوطلب عضويت حزب در مراکز شهر ها زندگي مينمايد محل زندگي در شهر، ناحيهو ولايت مربوطه نوشته شود.

·         امضاي کارمند با صلاحيت حزب که در ذيل فورمه امضا مينمايد از سوي رئيس حزب تائيد و رسماً با نمونه امضاي آن به رياست انسجام معرفي شود.

·          در مقابل وظيفه بصورت تفصيلي نوشته شود که در کدام ارگان دولتي و غير دولتي کار ميکند.

·          فوتو کاپي تذکره هاي افراديا فوتو کاپي کارت انتخابات ضميمه فورمه هاي عضويت الزامي است.

·          ارائه مرامنامه و اساسنامه حزب و در ذيل آن امضاي رهبر حزب.

·         بيوگرافي درخواست دهندگان به امضاي خودشان و يک قطعه عکس شان.

·          تعهد کتبي از حزب مربوطه مبني براينکه افراد نظامي، خارنوالان، قضات، پوليس و منسوبين امنيت ملي، کميسيون هاي مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، حقوق بشر، کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون اصلاحات اداري. عضويت حزب شان را ندارند.

·          تعهد کتبي از رهبر حزب مبني براينکه نيروي نظامي نداشته و در آينده هم نخواهم داشت.

·          تعهد نامه DDR.

·          در صورتيکه حزب بيرق حزبي داشته باشد بايد تشريح شود.

فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان

فورمه درخواست عضويت حزب سياسي

اسناد مورد ضرورت برای ثبت جمعیت ها

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات