تفتیش داخلی و مبارزه با فساد

اطلاعات عمومی:

یکی از وظایف وزارت عدلیه، مبارزه با فساد و ارایه خدمات با کیفیت عدلی در مرکز و ولایات می‌باشد. به این منظور، ریاست تفتیش داخلی به حیث یک واحد تشکیلاتی مهم در این وزارت فعالیت می‌کند تا از چگونگی ارایه این خدمات، تفتیش و بررسی نماید.

این ریاست به هدف حصول اطمینان از اجراآت مسلکی، مالی و اداری، نظارت و کنترول موثر از آن‌ها، چگونگی تحقق پلان‌های ترتیب شده ادارات مربوط، حراست دارایی‌های عامه از طریق کنترل و نظارت، شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی، غیرموثر، غیرمفید و نادرست و پیشنهاد اصلاح و نواقص آن‌ها ایجاد شده‌است.

ریاست تفتیش داخلی به حیث یک نهاد کنترل و نظارت کننده در وزارت از فعالیت‌های مالی و اقتصادی واحدهای زیر اثر این وزارت به طور منظم تفتیش و بررسی نموده و فعالیت‌های آن‌ها را رهنمایی و تنظیم می‌کند. 

ریاست تفتیش داخلی مطابق پلان منظور شده از سوی وزارت عدلیه با هماهنگی اداره عالی بررسی، فعالیت می‌کند.

این ریاست دارای بخش‌های بورد مفتشین، نظارت و کنترل و  تحلیل و توحید گزارش‌ها می‌باشد.

این ریاست در صورت تثبیت مواردی از فساد اداری در ادارات مربوط به وزارت عدلیه، با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌کند.

گزارش‌ها از کارکردهای ریاست تفتیش داخلی وزارت عدلیه را در ذیل بخوانید:

گزارش یک ماهه

گزارش ربعوار

گزارش سالانه