تصدیق و ترجمه اسناد رسمی

murtaza_admin

طرز العمل اداره ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی

منظور وضع

ماده اول:

این طرزالعمل بر اساس ماده بیست و یکم قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی به منظور تطبیق بهتر احکام قانون متذکره و تنظیم اجراات و فعالیت های کارمندان این اداره وضع گردیده است.

نام اختصاری

ماده دوم:

اداره ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق ترجمه اسناد رسمی، منبعد در این سند "اداره ترجمه و تصدیق اسناد" نامیده میشود.

اسناد قابل ترجمه و تصدیق

ماده سوم:

(۱) بر اساس فقره ۱ ماده چهارم قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی، اداره ترجمه و تصدیق اسناد، مکلف به ترجمه اسناد تقنینی مطابق اصول و روش های علمی حقوقی میباشند.

(۲) بر اساس فقره ۱ ماده پنجم قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی، اداره ترجمه و تصدیق اسناد، مکلف است به زودترین وقت ممکنه، ترجمه اسناد رسمی مندرج ماده هشتم قانون مذکور را در صورتی تصدیق نماید که به امضاء و مهر رسمی وزارت یا ادارۀ مربوط تایید گردیده باشد.

(۳) ترجمه اسناد رسمی ایکه به این اداره غرض تصدیق مواصلت میورزد صرف در صورتی قابل تصدیق خواهد بود که عاری از هرگونه نواقص و خلا ها باشد.

صدور جواز ترجمه

ماده چهارم:

(۱) بر اساس ماده ششم قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی، اداره ترجمه و تصدیق اسناد، مکلف به صدور اجازه نامه ترجمه به افراد واجد شرایط ماده یازدهم قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی میباشد.

(۲) اداره ترجمه، در همکاری با سایر ادارات همکار، مکلف است جهت تضمین کیفیت ترجمه و جلوگیری از ترجمه نادرست اسناد،  در اسرع وقت ممکنه از تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در تمام کشور با درنظر داشت شرایط مندرج ماده یازدهم قانون مذکور امتحان موفقیت اخذ نموده آنان را ثبت و راجستر نماید متخلفین را به مراجع عدلی و قضایی معرفی نماید.

ایجاد نمایندگی ها

ماده پنجم:

اداره ترجمه و تصدیق اسناد مکلف است در روشنی قانون برای ایجاد سهولت برای شهروندان حداقل در ابتدا در پنج زون کشور نمایندگی های خویش را جهت ترجمه و تصدیق اسناد رسمی ایجاد نماید.

مکلفیت کارمندان

ماده ششم:

(۱) ترجمه و تصحیح اسناد ترجمه شده از زبان های ملی به یکی از زبان های خارجی یا از یک زبان ملی به زبان ملی دیگر؛

(۲) ترجمه شفاهی در جلسات، سیمینار ها ورکشاپ ها و سایر مراسم؛

(۳) حفظ و رعایت معیاری های پابندی به وظیفه، صداقت، همکاری، حفظ محرمیت و سایر اصول اداری؛

(۴) کارمند مکلف است کار ایکه به او تسلیم داده میشود را با درنظرداشت ماهیت، پیچیدگی و سند دیگر ایکه تحت کار قرار دارد یا باید هرچه زودتر نظر به استعجالیت آن روی آن کار صورت گیرد طی یک مدت معینه تکمیل و تسلیم نماید.

(۴) نگهداری اسناد بشکل منظم آن؛

(۵) سایر مکلفیت های مندرج لوایح وظایف مربوطه.

تادیب

ماده هفتم:

هرگاه کارمند، در وظایف محوله خویش اهمال میورزد، ذیلا مورد تایب قرار میگیرد:

(۱) توصیه

(۲) اخطار

(۳) کسر معاش

(۴) انفکاک

تنظیم مراحل ترجمه

ماده هشتم:

(۱) برای جلوگیری از بی نظمی و پراکندگی، هیچ سند ای مگر اینکه ثبت کتاب رسیدات گردد و در حاشیه آن رئیس ترجمه امضا نموده باشد ترجمه و تصحیح نمیگردد.

(۲) اداره در هماهنگی با سایر بخش های ریاست عمومی تقنین، دیتابیس ملموس یا غیر ملموس رسید و تسلیمی دهی اسناد را ایجاد نموده و ضمن آن شخص رابط برای سند مذکور باید در این دیتابیس مشخص ساخته شود تا در صورت بروز هرگونه سوال با وی تماس گرفته شود.

(۳) سند ایکه جهت ترجمه به اداره تسلیم داده میشود لازم است با درنظر داشت معیار های ترجمه باکیفیت، در ابتدا به ترجمه بعداً تصحیح و مرور نهایی گردد و بعد از حصول اطمینان، نسخه نهایی آن به مرجع مربوطه تسلیم داده شود.

(۴) رئیس این اداره مکلف به نظارت و ارزیابی از فعالیت های کارمندان میباشد.

امور مربوط به تصدیق اسناد

ماده نهم:

(۱) اداره با درنظر داشت ایجاد سهولت برای شهروندان، نمایندگی های تصدیق اسناد را در پنج زون کشور- کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و بلخ ایجاد مینماید.

(۲) برای رسیدگی به امور تصدیق اسناد در اسرع وقت آن و نظر به تقاضای بیشتر، اداره مکلف به ایجاد دو نمایندگی در پایتخت و یک یک نمایندگی در چهار زون ولایتی مندرج فقره ۱ این ماده، میباشد.

(۳) در هر یک نمایندگی های مرکزی کابل، دو تن منحیث مامور تصدیق اسناد و دو تن دیگر منحیث مترجم جهت بررسی محتوای اسناد موظف میگردد.

(۴) در هر یک از نمایندگی های چهار زون ولایتی، یک تن منحیث مامور تصدیق اسناد و یک تن منحیث مترجم جهت بررسی محتوای اسناد، موظف میگردد.

(۶) در هر یک از دو نمایندگی پایتخت، اداره یک تن را منحیث انتقال دهنده اسناد توظیف مینماید.

(۵) در صورتیکه محتوای اسناد تصدیق شده، با متن سند اصلی تفاوت داشته باشد، و یا سند جعلی مورد تصدیق قرار گیرد، مترجم و مامور هریک به نوبه خود مسئول شناخته میشوند. چون مسئولیت دارند تا قبل از تصدیق، تمام محتویات اسناد از قبیل شماره، نام، ولایت و سایر موضوعات را بشکل دقیق بررسی و از صحت آن اطمینان حاصل نموده بعداً تصدیق نمایند.

تنظیم مراحل تصدیق اسناد

ماده دهم:

(۱) مراجعین پایتخت، برای تصدیق اسناد خویش مکلف میباشند تا اسناد مربوطه خویش را در دو نمایندگی کابل تسلیم دهند و اسناد مذکور بعداً جهت تصدیق به دفتر مرکزی مدیریت تصدیق اسناد وزارت عدلیه انتقال داده میشود.

(۲) مراجعین چهار زون ولایتی، اسناد قابل تصدیق خویش را به دفتر ریاست عدلیه- شعبه تصدیق اسناد تسلیم و دوباره اخذ مینمایند.

(۳) مامور تصدیق مکلف است بعد از دریافت تصدیق اسناد، رسید حاوی مهر، شماره مخصوص، نوعیت سند، تعداد، تاریخ تسلیم گیری و تاریخ تسلیم دهی، را توام با آویز بانکی جهت پرداخت حق التصدیق به حساب مشخص دولتی، به متقاضی تصدیق ارائه مینماید.

(۴) بعد از دریافت رسید پرداخت حق التصدیق، مامور مکلف است اسناد رسمی را جهت حصول اطمینان از ترجمه درست آن، به مترجم مربوطه تسلیم میدهد تا از ترجمه آن تصدیق بعمل آورد.

(۵) مسئول هر بخش، مکلف است تاریخ و زمان تسلیم دهی سند را برای متقاضی مشخص نموده تا در وقت معین اسناد مذکور دوباره تسلیم داده شود.

(۶) برای جلوگیری از ازدحام و بی نظمی، اسناد قابل تصدیق الی ۱۲ ظهر دریافت گردیده و از ساعت ۲ الی ۴ عصر همه روزه دوباره به مراجعین تسلیم داده میشود. ضمن آن، لازم دیده میشود تا زمان تسلیم دهی اسناد در عین وقت تنظیم نگردد یعنی اسناد در اوقات مخلتف به مراجعین تسلیم داده شود.

(۷) اسناد ایکه جمع آوری میگردد در فایل های لازم گنجانیده شده و بعداً برای تصدیق به مدیریت تصدیق اسناد رسمی در وزارت عدلیه، انتقال داده میشود. و به همین ترتیب، بعد از گذاشتن مهر عمومی و تصدیق ترجمه، دوباره به نمایندگی مربوطه جهت تسلیم دهی فرستاده میشود.

استفاده از رخصتی های قانونی و حاضری

ماده یازدهم:

(۱) مامورین میتوانند در روشنی قانون و در هماهنگی با مسئول اداره، از رخصتی های قانونی خویش مستفید شوند.

(۲) بمنظور پابندی به وظیفه، مامورین مکلف اند تا حاضری موجوده را امضا، و از موجودیت یا غیابت خود اطلاع دهند. در صورت غیابت بدون اطلاع، مامور مذکور کسر معاش میگردد.

عدم استفاده شخصی از ساعات رسمی

ماده دوازدهم:

مامورین نمیتوانند ساعات رسمی را صرف امور شخصی خود نمایند و از هر نوع عملی که موجب وقفه در امور کار گردد امتناع ورزند.

ارائه گزارش

ماده سیزدهم:

مامورین مکلفیت دارند تا گزارش اجراات کاری خویش را بشکل هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه ترتیب و به مسئول اداره ارائه نمایند.

تدویر جلسات

ماده چهاردهم:

برای تنظیم بهتر امور و رسیدگی به مشکلات، اداره به استثناء حالات خاص، در اخیر هر ماه یکبار تدویر جلسه مینماید.

نظارت از تطبیق طرزالعمل

ماده پانزدهم:

رئیس اداره ترجمه اسناد، در مشورت با رئیس عمومی انستیتوت، از تطبیق مواد این طرزالعمل نظارت مینمایند.

تاریخ انفاذ

ماده شانزدهم:

این طرزالعمل بعد از تصویب شورای رهبری وزارت عدلیه، نافذ و مرعی الاجرا میگردد.

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات