امور منابع بشـری

اطلاعات عمومی:

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه منابع بشری دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

تنظیم تشکیلات مسلکی و اداری ادارات مربوط با در نظر داشت حجم وظایف
اکمال کاردهای مورد نیاز با در نظر داشت اهلیت و شایستگی مطابق احکام قانون
طرح و تطبیق برنامه‌های ارتقای ظرفیت کارکنان مربوط
اتخاذ تصمیم در مورد تبدیلی کارکنان جهت بهبود امور مطابق احکام قانون
ارزیابی به‌موقع اجراآت سالانه کارکنان مطابق احکام قانون
مدیریت منابع بشری در وزارت عدلیه از مرحله ایجاد و طرح ساختارهای تشکیلاتی، اعلان وظایف، استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط برای پیش‌برد درست امور مربوط در کابل و ولایات، ارزیابی اجراآت کارکنان و ارتقای ظرفیت آنان، مسایل مربوط به سوانح و سوق کارمند به تقاعد، بخش مهمی از فعالیت‌های وزارت عدلیه در این بخش است که توسط ریاست منابع بشری این وزارت به‌پیش برده می‌شود.

هدف از این بخش، جذب، پرورش، توسعه وحفظ نیروهای لایق وشایسته‌ کار جهت رسیدن به هدف تعیین شده وزارت می‌باشد.

از طرف دیگر بخش منابع بشری وزارت عدلیه، مسوولیت تطبیق اصلاحات اداری، مدیریت و نظارت از کارکنان، تنظیم وبررسی نیاز سنجی آموزشی، معرفی کارکنان به برنامه‌های آموزشی داخلی وخارجی، رسیدگی به شکایات و مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصونیت کارکنان را به عهده دارد.

گفتنی است که استخدام افراد در این وزارت بر بنیاد قانون کار،  قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره‌های مربوط در همکاری نزدیک با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گیرد.

معلومات بیشتر درباره بست‌های خالی وزارت عدلیه و شرایط استخدام در وب‌سایت و صفحه‌های اجتماعی این وزارت قابل دسترس است. همچنین وب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و قوانین مربوط به کار، در این باره توضیحات داده‌است.

گزارش‌ها از کارکردهای وزارت عدلیه در بخش استخدام و استفاده از منابع بشری را در ذیل بخوانید:

گزارش یک ماهه

گزارش ربعوار

گزارش سالانه