امور مالی، حسابی، تدارکاتی و پلان‌گذاری

اطلاعات عمومی:

وزارت عدلیه در امور مالی و حسابی، تدارکاتی و پلان‌گذاری دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

1- تنظیم و اداره امور مالی مربوط

2- ترتیب بودجه مربوط و مصرف آن

3- بررسی امور مالی اداری تحت اثر

4- تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی مطابق احکام قانون

5- طرح پلان، پالیسی، استراتیژی و برنامه‌ها به‌منظور اجرای بهتر وظایف و تطبیق به‌موقع آن

6- جمع‌آوری گزارش و ارایه آن به مراجع ذیربط

بخش امور مالی و حسابی و تدارکاتی وزارت عدلیه از سوی ریاست مالی و اداری و بخش پلان‌گذاری آن از سوی ریاست عمومی پلان و پالیسی به‌پیش برده می‌شود.

گزارش‌ها از کارکردهای وزارت عدلیه در عرصه مالی، حسابی و تدارکاتی و پلان و پالیسی را در ذیل بخوانید:

 گزارش یک ماهه

گزارش ربعوار

گزارش سالانه