آمر مالی و حسابی  

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۱۵

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه: آمر مالی و حسابی  

بست: 3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست اداری ومالی 

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس اداری ومالی

گزارش گیر از: کارکنان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد: 021-06-90-50

تاریخ بازنگری:  26/03/1398

تاریخ اعلان: 27/5/1398

ختم اعلان: 6/6/1398

هدف وظیفه: مدیریت  کنترول از امور مربوط به بودجه، معاشات، حواله جات، عواید و حساب قطعیه وزارت به منظور تنظیم هر چه بهتر امور مالی مربوط؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیریت  طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی سالانه وزارت در مطابقت به سیستم جدید بودجه به اساس برنامه جهت حصول اطیمنان از ترتیب بودجه مورد نیاز در وقت و زمان معین؛
 3. نظارت و تدقیق از راپور معاشات و سایر حقوق کارکنان وزارت جهت حصول اطمینان از دقیق و به موقع بودن آن؛
 4. مدیریت  طی مراحل تخصیصات عادی و انکشافی مرکزی و ولایتی به منظور اجرای به موقع آن؛
 5. مدیریت و کنترول از اجرای حواله های نقدی و مصارفاتی اسناد محاسبوی به منظور حصول اطمینان از دقیق و به موقع بودن آن؛
 6. مدیریت و کنترول از ترتیب و طی مراحل فورمه های مختلف مالی و حسابی جهت حصول اطمینان از دقیق بودن آنها؛
 7. مدیریت و نظارت از جمع آوری عواید وزارت به منظور تسریع روند و تامین شفافیت در امر تحصیل عواید؛
 8. مدیریت ترتیب جداگانه راپور های قطعیه بودجه عادی و انکشافی و ارسال آن به وزارت مالیه به منظور تصفیه به موقع حسابات مالی وزارت؛
 9. ارایه پیشنهاد تعدیل درکود های بودجوی مربوط به منظور رفع نیازمندی ها؛ 
 10. تامین ارتباط کاری موثر با وزارت مالیه و واحد های اولی و دومی وزارت جهت تنظیم هر چه بهتر امور مالی و محاسبوی؛
 11. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 12. مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها؛
 13. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 14. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبر وزارت؛
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت . اداره عامه, مدیریت مالی و حسابی,مدیریت عمومی,CA,ACCA و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل دوسال؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از  وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به آمریت استخدام ریاست منابع بشری تسلیم نمایند و یا فورم های درخواستی  ولایحه وظایف را حضوراً از آمریت استخدام این وزارت واقع غرب قصر دارالامان در اوقات رسمی دریافت نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies