آمرآموزش وارتقای ظرفیت

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۳:۵۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه: آمرآموزش وارتقای ظرفیت 

بست: 3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: منابع بشری

موقعیت پست: کابل   

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس منابع بشری 

گزارش گیر از: کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:  50 -90 -04 -005

تاریخ اعلان: 27/5/1398

ختم اعلان: 6/6/1398

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقأی ظرفیت کارکنان وزارت مطابق با قوانین و طرزالعمل های نافذه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. طرح، ایجاد و تطبیق سیستم ستندرد نیاز سنجی آموزشی کارکنان وزارت.
 3. طرح و ترتیب پلان های کوتاه مدت و دراز مدت ارتقای ظرفیت برای کارکنان وزارت به سطح مرکز و ولایات جهت حصول اطمینان از موثریت و مثمریت سیستم های منابع بشری و مدیریت تغییر در راستای رسیدن به اهداف و پلان های استراتیژیک وزارت؛
 4. طرح و تدوین برنامه های آموزشی مسلکی و اداری طبق نیازمندی ها برای کارکنان وزارت؛
 5. طرح و تدوین طرزالعمل ها و رهنمود های آموزش و ارتقای ظرفیت و کارآموزی؛
 6. نظارت از تطبیق موثر برنامه های کار آموزی در چوکات کاری وزارت برای تازه فارغین بخصوص از طبقه اناث در هماهنگی و همکاری با آمریت جندر و موسسات همکار؛
 7. سازماندهی، نظارت و کنترول از تطبیق موثر برنامه های آموزشی و ارزیابی موثریت برنامه ها در مرکز و ولایات؛
 8.  همآهنگی و تامین ارتباطات موثر با نهادهای دولتی و غیر دولتی و تهیه و ترتیب پرپوزل ها  جهت فراهم آوری فرصتهای آموزشی برای کارکنان وزارت؛
 9. ارایه پیشنهادات و مشوره های لازم در مورد راه حل های موثر و مثمر در عرصه آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت به رئیس منابع بشری؛
 10. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 11. مدیریت  کارکنان تحت اثر، بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها؛
 12. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛به کارکنان مربوطه
 13. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت ؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1- داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری, اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، ، حقوق، مدیریت عمومی, حکومت داری ,مدیریت و رهبری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

2- تجربه کاری مرتبط به وطیفه حداقل دو سال؛

3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از  وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به آمریت استخدام ریاست منابع بشری تسلیم نمایند و یا فورم های درخواستی  ولایحه وظایف را حضوراً از آمریت استخدام این وزارت واقع غرب قصر دارالامان در اوقات رسمی دریافت نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies