د عدلیې وزارت کاري پلان - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت