د عدلیی وزارت کلنی رپوټ - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت