فرصتونه - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت