بشپړ شوې پروژې

دعدلیې وزارت دبشپړوشویو پروژو لست دانتقالي اداري تر اوسه په لاندې ډول دی:

کتنې

بشپړې شوې

دونر/ تمویلوونکی

هغه ولایات چې دعدليې ریاست ودانۍ یې بشپړې شوي

دپروژۍ نوم

شمېره

.

بشپړه شوې

دونر

کابل

داصلاح دمرکز ودانۍ

1

.

//    //

دونر

هرات

داصلاح دمرکز ودانۍ

2

.

//    //

پي آر ټي

هلمند

داصلاح دمرکز ودانۍ

3

.

//    //

دونر

میدان وردک

داصلاح دمرکز ودانۍ

4

.

//    //

دامریکا نظامي ځواکونه

خوست

داصلاح دمرکز ودانۍ

5

.

//    //

دافغانستان حکومت

ننګرهار

داصلاح دمرکز ودانۍ

6

.

//    //

دافغانستان حکومت

بلخ

داصلاح دمرکز ودانۍ

7

.

//    //

دافغانستان حکومت

فراه

داصلاح دمرکز ودانۍ

8

.

//    //

دونر جی آی زید

سمنګان

دعدلیې ریاست دتعمیر ودانۍ

9

.

//    //

دونر جی آی زید

کندز

دعدلیې ریاست ودانۍ

10

.

//    //

دونر

ننګرهار

دعدلیې ریاست ودانۍ

11

.

//    //

دونر

غور

دعدلیې ریاست ودانۍ

12

.

//    //

دونر

پکتیکا

دعدلیې ریاست ودانۍ

13

.

//    //

دونر

سرپل

دعدلیې ریاست ودانۍ

14

.

//    //

پي آر ټي

هلمند

دعدلیې ریاست ودانۍ

15

.

//    //

دونر

بامیان

دعدلیې ریاست ودانۍ

16

.

//    //

دافغانستان حکومت

خوست

دعدلیې ریاست ودانۍ

17

.

//    //

دافغانستان حکومت

لغمان

دعدلیې ریاست ودانۍ

18

.

//    //

دافغانستان حکومت

تخار

دعدلیې ریاست ودانۍ

19

.

//    //

دافغانستان حکومت

کنړ

دعدلیې ریاست ودانۍ

20

.

//    //

دافغانستان حکومت

زابل

دعدلیې ریاست ودانۍ

21

.

//    //

دافغانستان حکومت

بادغیس

دبادغیس ولایت آبکمري ولسوالۍ دحقوقومدیریت ودانۍ

22

.

//     //    

دافغانستان دولت

کابل

دوزارت دمرکزي وړکتون ودانۍ

23

.

//     //    

دافغانستان دولت

کابل

دوزارت دخوړنځای ودانۍ

24