مرستندویان - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت