قانون جوړونه - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

قانون جوړونه

  دتقنینی سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون، دقانون شمېره (۷۸۷) ۱۳۷۶کال

لومړۍ ماده:

دغه قانون له قوانینو،فرمانونو، مقررو، اساسنامو،مصوبو اونورو سندونو څخه چې تقنینی بڼه ولری دټولو رسمی اوغیر رسمی ادارو او دهېواد داتباعو دخبرولو اودهغو دخپرولو او انفاذ دډول دتنظیم په منظور وضع شوی دی .

دوه یمه ماده:

تقنینی سندونه په هغه جریده کې چې د افغانستان اسلامی جمهوریت رسمی خپرونه ده ،خپریږی.

دریمه ماده:

دافغانستان اسلامی جمهوریت دعدلیې وزارت درسمی جریدې دامتیاز خاوند دی.

څلورمه ماده :

رسمی جریده په هره میاشت کې یووار خپریږی اودضرورت په صورت کې یې فوق العاده ګڼه هم خپریدای شی .

پنځمه ماده:

لاندې سندونه په رسمی جریده کې خپریږی:

۱-دافغانستان اسلامی جمهوریت رسمی اعلامې چې عاموخلکوته ئی خبرتیا لازمه وی، قوانین ،مصوبي اونور پارلمانی تقنینی سندونه .

۲-فرمانونه اودافغانستان اسلامی جمهوریت نور سندونه چې تقنینی ماهیت ولری.

۳-مقررې،اساسنامې اودوزیرانو شوری مصوبې چې تقنینی ماهیت ولری.

۴-تړونونه،موافقتنامې اونړیوالی مقاولې چې دافغانستان اسلامی جمهوریت له خوا لاسلیک کیږی اودهغو دتصویب په هکله فرمانونه .

۵-هغه تقنینی سندونه چې دقانون دحکم سره سم یې ستره محکمه دتصویب واک ولری.

۶-نورتقنینی موضوعات چې خپرول یې د قانون دحکم په موجب لازم وی اودمحکمو دتجارتی علایمو اوسندونو دثبت اعلانونه .

شپږمه ماده :

درسمی جریدی په لومړۍ برخه کې دافغانستان اسلامی جمهوریت رسمی اعلامیې چې خپریدل یې دعامه خبرتیا ایجاب کوی، قوانین،مصوبې اودملی شوری نور سندونه.

په دوه یمه برخه کې دافغانستان اسلامی جمهوریت فرمانونه اونور سندونه جې تقنینی ماهیت ولری.

 په دریمه برخه کې مقررې،اساسنامې اود وزیرانودشوری مصوبې چې تقنینې ماهیت ولری.

 په څلورمه برخه کې تړونونه ،موافقتنامې اونړیوالی مقاولې چې دافغانستان اسلامی جمهوریت له خوا لاسلیک کیږی اودهغه دتصویب په هکله فرماننونه .

په پنځمه برخه کې هغه تقنینی سندونه چې د قانون دحکم په موجب یې ستره محکمه دتصویب واک ولری.

 په شپږمه برخه کې نوری موضوع ګانې چې داړونده قوانینو په حکم ئې خپرول لازم وی اودتجارتی محاکمو اعلانونه چې دسندونو په ثبت اوتجارتی علایمو پورې اړه ولری.

اوه مه ماده :

(۱)ددغه قانون په پنځمه ماده کې ددرج شویو تقنینی سندونو خپریدل، دهېواد په نوروجریدو کې، په رسمی جریده کې دخپرولوڅخه وروسته مجاز دی.

(۲)ددې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی سندونه چې خپریدل یې په بیړنی ډول لازم وګڼل شی مخکی له دې چې په رسمی جریده کې خپاره شی، دامارت دډل ایزو خبری وسیلو له لارې خپریدای شی.

(۳)دضرورت په صورت کې ددې مادې په دوه یمې فقرې کې درج شوی سندونه دتلګرام اوتلکس په توګه هم ابلاغیدلای شی.

اتمه ماده:

په پنځمه ماده کې درج شوی تقنینی سندونه په پښتو اودری ژبو خپریږی.

نهمه ماده:

په پنځمه ماده کې درج شوی تقنینی سندونه په رسمی جریده کې دخپریدو له نېټې څخه نافذیږی مګر داچې په خپله سندونو کې بل ډول اټکل شوی وی تړونونه ،موافقتنامې او نړیوالی مقاولې دخپل خاص قانون دحکمونو تابع دی.

لسمه ماده:

دافغانستان اسلامی جمهوریت دچارو د اداری ریاست مکلف دی چې ددغه قانون د پنځمې مادې په (۲،۱) فقروکې ددرج شویوتقنینی سندونو اصل دقانونی پړاوونوله تېرولو وروسته دخپریدولپاره دعدلیې وزارت دخپرونو ریاست ته ولېږی .

یوولسمه ماده:

دوزیرانو شوری دچارو د اداری ریاست مکلف دی چې ددغه قانون دپنځمې مادې په دریمه فقره کې ددرج شویو تقنینی سندونو اصل دقانونی پړاوونو دتیرولو وروسته دخپریدولپاره دعدلیې وزارت دخپرونو ریاست ته ولیږی.

دوولسمه ماده:

ستره محکمه مکلفه ده چې ددغه قانون د پنځمې مادې په پنځمه فقره کې ددرج شویو تقنینی سندونو اصل دقانونی پړاوونوله تیرولو وروسته دخپریدو لپاره دعدلیې وزارت دخپرونو ریاست ته وليږی.

دیارلسمه ماده:

دجمهوری اودوزیرانو شوری دچارو اداری مکلفې دې چې ددغه قانون دپنځمې مادې په څلورمه فقره کې درج شوی تقنینی سندونه په رسمی جریده کې دخپریدولپاره دعدلیې وزارت دخپرونوریاست ته وليږی .

څوارلسمه ماده :

دغه قانون په رسمی جریده کې دخپریدوله نېټې څخه وروسته نافذ اودهغه په انفاذ سره دسندونو دخپریدواوانفاذ د ډول قانون چې د (۱۳۶۴)کال دسنبلی دمیاشتې د ۱۳نېټې په (۵۹۱)ګڼه رسمی جریده کې خپورشویدی ،لغوه ګڼل کیږی .