د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکزونو میاشتنۍ احصائیې - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکزونو میاشتنۍ احصائیې