د مسلکي مرستیال - ژوندلیک - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت