د اداری او مالی چارو د ریاست لنډه پیژندنه !

اداري رياست په خپل اوسني تشکيلاتي جوړښت کي يو ريس، څلورامريتونه اويولوي  دتحريراتو مديريت لري چي په دي ډول دي:

 • د محاسبي او مالي امريت ، ۲0 بسته
 • د لوژستيک او خدماتو امريت 14 بسته
 • د تکنالوژي معلوماتو امريت ، 8 بسته
 • دمحاسبی اوجنسی آمریت،8بسته
 • دتحریراتو مدیریت په شمول د رئیس صاحب 4بسته

چي په مجموع کي د اداري رياست په تشکيل کي ۱27 کارمنداند کار کويي.

د اداري رياست اهداف او مهم فعاليتونه:

 • د بشري منابعو او د معلوماتي تکنالوژي، لوژستيکي، مالي او اداري د موثراوراڼه (شفاف) خدماتو ارايه او تسهيلات او داسانتياو برابرول
 • د مقرريو ،تبديليو په معين وخت کي د مامورينو تقاعد مساله ، او دټول وزارت لپاره د کارپوهو او ښايسته کارمندانو استخدامول .
 • د مامورينو اواجيرانو دسوانحوکارتونو  ترتيبول او د هغو حفظ او ساتل .
 • د مرکزي او ولايتي دفاترو لپاره د بودجوي تخصيصاتو اجراکول.
 • د وزارت د عوايدو راتولول او دهغه د دولت دعوايدو په حساب تحويلول .
 • د حکمي او حقيقي شخصيتونواوقراردادونوپه وسيله د پيرودلو تهيه او تدارک .
 • د وزارت د کلني انکشافي او عادي بودجي ترتيب .
 • د وزارت د احصايوي پلانونو تنظيم او ترتيب .
 • د کارمندانو لپاره د ترانسپورتي تسهيلات وړاندي کول .
 • د مامورينو د ظرفيتونود لوړتيا لپاره د پروګرامونو برابرول .
 • د عدليي وزارت له شتمينو څخه ساتنه او څارنه .

د عدليي وزارت کاري پلانونه معمولا د يوه کال لپاره تنظميږي .چي د هغه له مخي هر امريت ، مديريت او کارکونکي خپل کاري پلانونه د رياست د کلني پلان سره سم تنظيم او دهغه په مطابق عمل کوي .

د اداري رياست د استناد په اړه قوانين:

د کار قانون ، د مامورينو قانون ، د ملکي خدماتو قانون ، د تدارکاتو قانون ، د عامه او مالي مصارفو داداري قانون ، د تحويلخانو مقرره ، د آرشيف مقرره ، د ليلام مقرره ، د اضافي کاري مقرره ، دملکي خدماتو د شکاياتو د اوريدو طرزالعمل او د مامورينو د سلوکو د طرزالعمل مقرره.

د اداري رياست اړتياوې او ضرورتونه :

اداري رياست د خپلو کارونود حجم له مخې ، د بشري منابعو ، مالي او محاسبوي ،معلوماتي تکنالوژي خدماتواو د مامورينو د لوړتيايي ظرفيتونو په خاطر کورسونو ته اړتيا لري . او تر اوسه پوري ډول ډول کورسونه د اداري اصلاحاتو د کميسون او د ځينو تمويلوونکو له خوا د دي رياست مختلفو څانګوته تدويرشويي دي ، په عين حال کي اوس هم د زيات تخصص لپاره اړتيا وي لري .

د وزارت د مرکزي دفتر د کارونو د حجم د زياتوالي له کبله او د اوسني ډير لږو امکاناتو په پاملرني سره،په تيره د محدودي فضا د مشکل له مخي  اداري رياست په بيلا بيلو برخوکي د خپلو د اړتياوو د پوره کولو ځواب ورکونکي نه دي او د استونزه به د نوي تعمير د جوړيدو تر وخته پاتي ويي .

د کارله لحاظ تر اوسه پوري د امکان تر حده دکارمندانو اړتياوي پوره شوي او داسي کوم جدي مشکل نه لريي . د معلوماتي تکنالوژي په برخه کې او د ډول ډول ديتابسونو ايجاد په مختلفو برخه کې دووتنو متخصصومشاوروته اړتيا لرو.

د ښو خدمتونو د وداندي کولو لپاره د وزارت کارمندانو ته د کمپيوترونو ، د فوتوکاپي ماشينونو ، پيرنترونو د ترميم لپآره يوي طرحي ته اړتيا شته چي د تمويلوونکو په مرسته به د وزارت ډيري اړتياي دهمغي طرحي په تطبيق سره حل شي .

د عدليي وزارت اداري رياست په ۱۳۴۱ کال کي د عدليي وزارت په تشکيل جوړ ، اوپه فعاليت يي پيل و کړ اوکاري ضرورتونوله مخي يي په تشکيل کي کال په کال يا څو کاله وروسته تغيرات رامنځته شويدي .