د حقوقي مرستو رياست - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

د حقوقي مرستو رياست

د حقوقي (مرستو) مساعدتونو رياست د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دعدليي وزارت يو له اړوندو ادارو څخه ده. د دي رياست کاري موخه د خوارو او بي بضاعته شکمنو او تورنو د حقوقو څخه وړيا دفاع او عدالت ته د هغو لاس رسي دي . د اساسي قانون د يو ديرشمي مادي ، د مدافع وکيلانو قانون، او د حقوقي مرستو د مقرري په اساس ، دا اداره په مرکز او په ولاياتو کي اړوندي څانګي په جنايي قضاياوو کي د بي بضاعته شکمنو او تورنو او د امکان په صورت کي د (بي بضاعته ښځو او ماشومانو) سره په مدني قضييو کي حقوقي مرسته کوي.

 

دحقوقي مرستو اداره لانديني موخي ، دندي او صلاحيتونه لري:

 •  د بي بضاعته شکمنو او تورنو سره په وړيا توګه د حقوقي مرستو زمينه برابرول .
 •  د حقوقي مرستو د وړاندي کولو په مهال د بي بضاعته شکمنو او تورنو د حقوقو تآمينول .
 •  په دوامداره توګه شکمن او تورن ته د اعتماد وړ حقوقي مرستو وړاندي کول.
 •  د مدافع و کيلانو په وسيله د وړيا حقوقي مرستو د وړاندي کولو تنيظمول.
 •  د حقوقي مرستندويه ادارو د حقوقي مرستو او له هغو غير دولتي موسساتو سره چي د حقوقي مساعدتونو د وړاندي کولو جواز لري . په مدني او جزايي قضاياوکي د فعاليتو نو انسجام .
 •  د حقوقي مرستندويانو د اجراآ تو ارزونه او د حقوقي مرستو څخه څارنه کول .
 •  د عدلي څار په هر پړاو کي د بي بضاعته شکمن يا تورن لپاره د حقوقي مساعد توظيفول
 •  د وظيفي د اجرا په مهال ، له اړوندو حقوقي او عدلي چارواکو څخه د حقوقي مساعدينو سره د مرستي او همکاري ډاډ لاس ته راوړل.
 •  د حقوقي مرستي د وړاندي کول په موخه او د امکان په صورت کښي په مدني قضييو کي د بي بضاعته ښځو او ماشومانو لپاره د حقوقي مساعد توظيفول.
 •  له شکمنو او ترونو سره د قيقو حقوقي مرستو د احصايي راټولول .
 •  د عدلي تعقيب په هر پړاو پوري اړوند د حقوقي مرستو د حقوقي مساعدينو د اجراآتو څخه نظارت .

تاريخچه:

دا رياست په ۱۳۶۸ کال کي د وزيرانو شورا د فيصلي په اساس او د وخت دولت د رياست تر توشيح ورسته د ستري محکمي په چوکاټ کي رامنځته او د ۱۳۸۶ کال تر پايه يي د هيواد په قضايي برخو کي فعاليت کړي دي . د ۱۳۸۷ کال په پيل کي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ۴/۹/۱۳۸ د ۱۱۱ فرمان سره سم دا رياست د خپل پرسونل سره د ستري محکمي له تشکيل څخه جلا او دعدليي وزارت په چوکاټ کي شامل شو.