د بهرنیو اړیکو د ریاست لنډه پېژندنه

د رامنځته کولو اړتیا: د عدلیې وزارت د بهرنیو اړیکو ریاست چې ددې وزارت یوه کلیدي برخه ده، د هغې له رامنځته کولو څخه منظور ددې وزارت د عالی رتبه کارکوونکو د پاسپورټونو او ویزو د برابرولو پورې مختصه ده چې له هرلوري څخه د ملاحظې وړ دی، کورني او بهرني مؤسسې د وزارت د پراختیا په غرض او د اړتیاوو پر اساس همېشه له وزارت سره په اړیکه کې وي د هغوی د ورسپارل شوو  دندو او چارو له تطبیق څخه  څارنه کوي او د وزارت له فعالیتونو سره سم ددې چارو رپوټونه د افغانستان د ملي پرمختیايي استراتیژۍ په منظور برابروي.

د بهرنیو اړیکو ریاست یو رئیس، یو آمریت، درې عمومي مدیریتونه او څلور مدیریتونه لري.

  • د بهرنیو اړیکو رئیس.
  • له مؤسساتو سره د همغږۍ آمریت.
  • د غیر اختیاري پروژو د انسجام لوی مدیریت.
  • د غیر اختیاري پروژو د انسجام مدیریت.
  • له مؤسساتو سره د همغږۍ مدیریت.
  • د بهرنیو اړیکو لوی مدیریت.
  • د بهرنیو اړیکو مدیریت.
  • اجرائیه مدیریت.

د بهرنیو اړیکو د ریاست ټول کارکوونکي (۹) تنه دي.

کلیدي دندې: د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د لوړ رتبه کارکوونکو لپاره د پاسپورټ او د بهرني  سفرونو د ویزو ترتیب او تنظیم.

کاري پلانونه: د بهرنیو اړیکو ریاست عموماً په یوکلني ډول تنظیمېږي. آمریت، مدیریتونه او کارکوونکي خپل کاري پلانونه د ریاست د کلني پلان سره سم تنظیموي او له هغې سره سم عمل کوي.

د بهرنیو اړیکو د ریاست د استناد وړ قوانین: د تابعیت، مؤسساتو او انجوګانو قانون، د ملکي خدمتونو قانون، د اضافه کاریو مقرره، د مامورینو د سلوک د ډول مقرره او د ملکي خدمتونو د مامورینو شکایتونو ته د رسیدګي کړنلاره.

طرح او ترتیب: د غونډو طرح او دایرول، د وزارت له اړوندو ادارو سره په بیلابیلو برخوکې د کورني او بهرني مؤسسو د همکاريو راجلبول، د تفاهم لیکونو ترتیب د افغانستان د استراتیژی او ملي پرمختیا په برخه کې د عدلیې وزارت د استراتيژی د تطبیق لپاره د کورني او بهرني مؤسسو د تشویق په خاطر د بلن لیکونو صادرول.