د وزارت په هکله - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت