رسمي جريده - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت