رسمی جریده - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت