تماس با سخنگو - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان